สงขลา – สสว.ติดอาวุธ SME พัฒนา SME Knowledge Center สู่ภาคใต้มุ่งแผนการตลาด ด้าน DIGITAL MARKETING ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สําหรับ SME (Knowledge Center) พร้อมก้าวสู่ความเป็น Modernization

14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการดําเนินงานพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs จัดอบรมสัมนา “Marketing Mega Trend 2019: โอกาสก้าวกระโดดสําหรับ SME” ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สําหรับ SME (Knowledge Center) เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้กับผู้ประกอบการตั้งแต่การเริ่มก่อตั้งธุรกิจจนถึงระดับที่สามารถต่อยอดสู่สากล

โดยมีผู้แทนสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดร.เพชรมณี ดาวเวียง รองผู้อํานวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs ปฏิบัติงานช่วยควบคุม กํากับ ศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร (OSS) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมเชิญผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing และ Change Management ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จํากัด ถ่ายทอดการใช้ Digital Marketing อย่างมีประสิทธิภาพ ในหัวข้อ “การตลาด Mega Trend ที่ SME ต้อง รู้และนําไปประยุกต์ใช้” และผู้ประกอบการเข้าร่วมรับฟังกว่า 300 คน

ดร.เพชรมณี ดาวเวียง กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อติดอาวุธ ให้ SME ไทย ก้าวไปสู่ความทันสมัย Modernization ด้วย “SPEED” หรือกลยุทธ์ 5 หลักปฏิบัติ คือ S-Smart ฉลาดรอบรู้, P-Proactive ทํางานในเชิงรุก, E-Efficiency ทํางานมีประสิทธิภาพ, E-Exclusive มีความพิเศษเฉพาะตัว และ D-Digitalization ปรับกระบวนการทํางานสู่ระบบดิจิทัล

หลักการสําคัญของ Digital Marketing คือ การทําให้ลูกค้ามาแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมกับตราสินค้าเพื่อให้เกิดการบอกต่อและพูดถึงตราสินค้าของเรา หลักการสําคัญของ Digital Marketing คือ การทําให้ลูกค้ามาแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมกับตราสินค้าเพื่อให้เกิดการบอกต่อและพูดถึงตราสินค้าของเรา

สสว.คาดหวังว่า คลังข้อมูลองค์ความรู้สําหรับผู้ประกอบการ หรือ SME Knowledge Center นี้ จะเป็นศูนย์รวมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือให้คําปรึกษาธุรกิจด้านเศรษฐกิจดิจิทัล หรือด้านอื่น ๆ ที่ ผู้ประกอบการมีความต้องการ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมอย่างน้อย 4,000 ราย และความรู้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งคาดว่าในปีแรกนี้ จํานวนการเข้าใช้บริการคลังข้อมูลองค์ความรู้ ไม่น้อยกว่า 200,000 ครั้ง

ทั้งนี้ ในงาน “Marketing Mega Trend 2019 โอกาสก้าวกระโดดสําหรับ SME” ทางสสว มุ่งหวังว่าผู้ประกอบการหรือผู้สนใจทําธุรกิจของตัวเอง จะสามารถต่อยอดความเข้าใจจากเนื้อหาดังกล่าวและใช้ศูนย์ความรู้ SME Knowledge Center เพื่อก้าวสู่ความสําเร็จอย่างรวดเร็ว ในการเปลี่ยนแปลงแผนการตลาด ในโลกดิจิทัล กับวิทยากรระดับประเทศ ที่จะชี้ทางให้ SME Speed Up ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยไปด้วยกัน

คลิกฟังเพิ่มเติมที่เพจเฟซบุ๊ก Osmep สสว.