จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านสังคมและวิถีชีวิต ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ครั้งที่2)

วันนี้ (14 ก.พ.62) ที่ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานเปิด โครงการ ส่งเสริมศักยภาพด้านสังคมและวิถีชีวิตในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่2 โดยมี เจ้าหน้าที่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรเอกชนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเข้าร่วม

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า มติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้กลุ่มจังหวัดดำเนินงานพัฒนาแก้ไขปัญหาของกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ. ศ. 2560 – 2564 เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะต่อการพัฒนาประเทศ 20 ปีมุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งการปรับโครง สร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพระดับภาคและระดับประเทศ ทุกขั้นตอนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องมีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนโดยเฉพาะการสร้างความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยให้มีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยที่มีความหลากหลายทางศักยภาพพื้นที่ทรัพยากรและโอกาสการพัฒนาตามทิศทางที่เหมาะสม

นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า การขับเคลื่อนแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนั้นจำเป็นต้องสร้างความรู้และความเข้าใจต่อการดำเนินงานในทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญและความเข้าร่วมผลักดันจังหวัดแผน การพัฒนาให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารและการแลกเปลี่ยนของเทคโนโลยีนวัตกรรมและการพัฒนารูปแบบต่างๆที่มีผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยความจำเป็นดังกล่าวจึงต้องมีการดำเนินโครงการ ประชาสัมพันธ์สร้างความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยโดยใช้เครือข่ายระหว่างกลุ่มจังหวัดภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจและสื่อมวลชนเป็นกลไกและเครื่องมือการขับเคลื่อนการพัฒนา

โดยกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายเรื่องข้อมูลพื้นฐานและความสามารถในการแข่งขันกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย,เทคนิคการเป็นพิธีกรในโอกาสต่างๆ การนำเสนอข่าวสารผ่าน สมาร์ทโฟน Facebook Live ติดตามต้องทำอย่างไร,หลักการจัดรายการวิทยุให้ได้ใจผู้ฟัง

ทั้งนี้จังหวัดสงขลาและกรมประชาสัมพันธ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยการสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักร่วมของเครือข่ายประชาสัมพันธ์รวมถึงเพิ่มช่องทางสื่อสารประชาสัมพันธ์ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

กรรณิการ์ ดอเลาะ /ข่าว
วิทยา สันบู /ภาพ
14 ก.พ.62 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา