สงขลา – วว. จับมือ วศ. จัดสัมมนาเปิดตัวโครงการเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ SMEs ภาคใต้ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ โรงแรมเซ็นทารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยศูนย์ทดสอบและมาตรฐานวิทยา (ศทม.) จัดสัมมนา “เปิดตัวโครงการเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ SMEs ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล” มี นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.วดี วิชัยดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา และผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้เข้าร่วมกว่า 70 คน

ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้ความเป็นมาของโครงการ และแผนการดําเนินงานโครงการ รวมทั้งหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อให้คําปรึกษาแนะนําเชิงลึกในการจัดทําระบบคุณภาพตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025, การวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับ SMEs ไทย และความสําคัญของมาตรฐานสําหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญจาก วว.

นางอุมาพร สุขม่วง กล่าวว่า การตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ SMEs ไทยนั้น เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ห้องปฏิบัติที่ตรวจสอบคุณภาพคุณภาพสินค้าและบริการซึ่งมีความหลากหลายของการทดสอบผลิตภัณฑ์และบริการ จำเป็นต้องดำเนินการโดยผู้ที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถเฉพาะทั้งทางระบบคุณภาพและการทดสอบหลายสาขาตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

ดังนั้น กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จึงจัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ SMEs ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลนี้ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการสามารถนำความรู้ที่ได้ประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน และวางแผนจัดทำระบบคุณภาพเพื่อเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถทดสอบได้หลากหลายผลิตภัณฑ์ และผลทดสอบเป็นที่ยอมรับ ที่จะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพสินค้า เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศต่อไป

ดร.วดี วิชัยดิษฐ์ กล่าวว่า ด้วยกรมวิทยาศาสตร์บริการ คัดเลือกให้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ วว. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาในการจัดทําระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 รวมถึงให้การฝึกอบรมเป็นผู้ดําเนินการโครงการนี้

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้มีความรู้ ความเข้าใจในระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 2. เพื่อให้คําปรึกษาแนะนําในการจัดทําเอกสารระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ และ การดําเนินงานด้านวิชาการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถยื่นขอการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการได้