อบรม‘สร้างโอกาสธุรกิจ’ยกระดับสู่ “Smart Food Truck”

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 มอบหมายสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จ.สงขลา เตรียมจัดอบรมผู้ประกอบการ Food Truck สร้างโอกาสธุรกิจเติบโตยกระดับสู่ Smart Food Truck

นายพิชัย จงไพรัตน์ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จ.สงขลา กล่าวว่า ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เล็งเห็นความสำคัญของธุรกิจ “Food Truck” จึงมอบหมายให้สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จ.สงขลา จัดการฝึกอบรมผู้ประกอบการ Food Truck รายเดิม หรือรายใหม่ครั้งแรกในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง “Smart Food Truck” ธุรกิจรถจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม สร้างโอกาสสู่มาตรฐาน ก้าวสู่การเติบโตยั่งยืน

โดยให้สามารถปรับปรุงการดำเนินงาน สามารถยกระดับมาตรฐานธุรกิจ เป็น Smart 4 Food Truck คือ

1. คน (MAN) ต้องเสริมสร้างศักยภาพ ทักษะในการประกอบการธุรกิจ

2. ครัว (KITCHEN) ต้องมีระบบมาตรฐานที่เข้มงวดและสอดรับกับสุขลักษณะอนามัยที่ดี

3. รถ (TRUCK) ต้องได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย ถูกกฏหมาย และเหมาะสมกับธุรกิจ และ

4. ตลาด (MARKET)ต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ สามารถสื่อสาร ทำการตลาดได้ตรงจุด

อีกทั้ง ต้องสามารถสร้างสินค้าที่ตรงตามความต้องการของผ้บู ริโภค และมีความร้ดู ้านการจัดการธุรกิจอาทิ การเงิน การบัญชี กฏหมายที่เกี่ยวข้อง จนกระทั่งสามารถที่จะขยายธุรกิจออกไปได้ เช่นระบบแฟรนไชส์

การจัดการฝึกอบรมครั้งนี้ นอกจากจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการแล้ว ยังส่งผลดีต่อเศรษฐกิจมหภาค ซึ่งธุรกิจ Food Truck เกี่ยวเนื่องกับอีกหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจรถยนต์และที่เกี่ยวข้อง, ธุรกิจการเงินและการบริการทางธุรกิจ, ธุรกิจการศึกษาและพัฒนาบุคลากร, ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและประชาสัมพันธ์, ธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม, ธุรกิจร้านค้า ศูนย์การค้า และตลาดนัด, ธุรกิจเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการขายอาหาร และธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยี เว็บไซต์และการติดต่อสื่อสาร ซึ่งรวมมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 12,000 ล้านบาท

หากส่งเสริมให้ธุรกิจ Food Truck ของประเทศไทยเติบโต จะทำให้เกิดผลบวกต่อเศรษฐกิจในประเทศได้อย่างมหาศาล
สำหรับกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ประกอบการ Food Truck ที่ดำเนินกิจการอยู่แล้ว, ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่สนใจขยายธุรกิจเพิ่มเป็น Food Truck และผู้ประกอบการ Street Food ที่สนใจจะยกระดับเป็น Food Truck โดยจะเปิดรับสมัคร 1-20 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านช่องทางออนไลน์ Scan OR code (ดังภาพ) จำนวน 30 ราย อบรมฟรี “เราต้องการผู้ประกอบการที่มีความตั้งใจจริง ฝึกอบรม 72 ชั่วโมง และกิจกรรมศึกษาดูงาน มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อม และหาโอกาสทางธุรกิจ สร้าง
โมเดลธุรกิจ วิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการ พัฒนาสู่ Smart 4 Food Truckและความรู้ด้านธุรกิจอีกมากมาย รวมถึงประสบการณ์ตรงจากนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ” นายพิชัย กล่าว และว่า

ทั้งนี้ เพื่อสร้างคุณภาพและปริมาณผู้ประกอบการ Food Truck ที่มีมาตรฐาน Smart 4 Food Truck สร้างความต้องการของผู้บริโภคต่อธุรกิจ Food Truck ให้เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงสร้างสังคมผู้ประกอบการ Food Truck ที่ดี มีระเบียบกติกา การจัดการ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาผู้บริโภคและสังคม และสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ Food Truck ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ ยกระดับการทำธุรกิจซึ่งกันและกัน “ผมหวังว่าการอบรมในครั้งนี้ เป็นโครงการต่อเนื่องในชุดโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อให้หาดใหญ่สงขลาเป็นเมืองแห่งความสุขอย่างแท้จริง” นายพิชัยกล่าว