สงขลา – ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 มอบหมายสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จ.สงขลา เตรียมจัดอบรมผู้ประกอบการ Food Truck สร้างโอกาสธุรกิจเติบโต ยกระดับสู่ Smart Food Truck

นายพิชัย จงไพรัตน์ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จ.สงขลา กล่าวว่า ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เล็งเห็นความสำคัญของธุรกิจ “Food Truck” จึงมอบหมายให้สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จ.สงขลา จัดการฝึกอบรมผู้ประกอบการ Food Truck รายเดิม หรือรายใหม่ครั้งแรกในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง “Smart Food Truck” ธุรกิจรถจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม สร้างโอกาสสู่มาตรฐาน ก้าวสู่การเติบโตยั่งยืน

โดยให้สามารถปรับปรุงการดำเนินงาน สามารถยกระดับมาตรฐานธุรกิจ เป็น Smart 4 Food Truck คือ 1. คน (MAN) ต้องเสริมสร้างศักยภาพ ทักษะในการประกอบการธุรกิจ 2. ครัว (KITCHEN) ต้องมีระบบมาตรฐานที่เข้มงวดและสอดรับกับสุขลักษณะอนามัยที่ดี 3. รถ (TRUCK) ต้องได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย ถูกกฏหมาย และเหมาะสมกับธุรกิจ และ 4. ตลาด (MARKET)  ต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ สามารถสื่อสาร ทำการตลาดได้ตรงจุด

นายพิชัย กล่าวอีกว่า สำหรับกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการ Food Truck ที่ดำเนินกิจการอยู่แล้ว, ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่สนใจขยายธุรกิจเพิ่มเป็น Food Truck และผู้ประกอบการ Street Food ที่สนใจจะยกระดับให้เป็น Food Truck

เปิดรับสมัคร 1-20 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านช่องทางออนไลน์ Scan OR code (ดังภาพ) จำนวน 30 ราย อบรมฟรีต้องการผู้ประกอบการที่มีความตั้งใจจริง ฝึกอบรม 72 ชั่วโมง และกิจกรรมศึกษาดูงาน มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อม และหาโอกาสทางธุรกิจ สร้างโมเดลธุรกิจ วิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการ พัฒนาสู่ Smart 4 Food Truck และความรู้ด้านธุรกิจอีกมากมาย รวมถึงประสบการณ์ตรงจากนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

“ผมหวังว่าการอบรมในครั้งนี้ เป็นโครงการต่อเนื่องในชุดโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อให้หาดใหญ่สงขลาเป็นเมืองแห่งความสุขอย่างแท้จริง” นายพิชัย กล่าว