วิทยาลัยชุมชนสงขลา ร่วมบันทึกข้อตกลงวิชาการกับคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมม.อ.เดินหน้าพัฒนาสงขลา เปิดกิจกรรมแรก “ตลาดกรีน” ส่งเสริมสินค้าเกษตร เดินหน้าตลาดไร้พลาสติก

6 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยชุมชนสงขลา ร่วมกับ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) โดย นายนิยม ชูชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา และ นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน ผศ.ดร.เกื้ออนันต์ เตชะโต คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ. รศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร ผู้อำนวยการสถานวิจัยการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใต้แบบบูรณาการ ม.อ. ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยชุมชนสงขลา

นายนิยม เผยว่า การลงนามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการบริการวิชาการ ตลอดจนความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรในระดับอนุปริญญาด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน อีกทั้ง เพื่อสนับสนุนนักศึกษา รวมทั้งบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานให้เกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะร่วมกันในการฝึกประสบการณ์ภายใต้การอบรม การเรียน และการถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริง

กิจกรรมแรกที่จะเกิดขึ้นหลังจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ คือ “หลาดลาน สวล.” หรือ หลาด-ลาน-สวน เป็นตลาดเช้าที่เน้นขายพืชผักขนม กับข้าวท้องถิ่นที่ชาวบ้านปลูกเอง ทำเอง และนำมาขายเองโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ผู้ผลิตพบผู้บริโภคโดยตรง ร่วมอุดหนุนชุมชนท่องเที่ยวจาก 4 อำเภอชายแดนของสงขลาที่วิทยาลัยชุมชนสงขลาไปสร้างงานสร้างอาชีพ มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเน้นอัตลักษณ์ของพื้นที่ ในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา7.30–11.30 น. บริเวณหน้าคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

ขณะที่ ผศ.ดร.เกื้ออนันต์ กล่าวว่า คณะการจัดการสิ่งแวดล้อมฯ จะสนับสนุนด้านวิชาการ ต้องการพื้นที่ที่จะวิจัยและการปฏิบัติ ซึ่งวิทยาลัยชุมชนสงขลามีข้อมูลตรงนี้มาก เป็นการเติมเต็มซึ่งกันและกัน รวมถึงส่งผลดีกับทั้งสองฝ่าย