สงขลา – เปิดบ้านมหาวชิราวุธวิชาการ ม.ว. Open House 2019 “เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เป็นผู้นำทางวิชาการ สร้างคนดีออกสู่สังคม เพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” พร้อมชูผลงาน 12 ปี 469 รางวัล ด้านทัศนศิลป์

วันนี้ (7 ก.พ. 62) ที่หอประชุมเปรม 100 ปีมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา นายภิญโญ จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน ม.ว. Open House 2019 “เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เป็นผู้นำทางวิชาการ สร้างคนดีออกสู่สังคม เพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน มีนายวัฒนา ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครอง คณะครูและนักเรียนเข้าร่วม

นายภิญโญ จันทรวงศ์ กล่าวว่า การจัดงาน ม.ว. Open House 2019 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษาฯและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนหาประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลาและได้นำความรู้ความสามารถไปใช้ เพื่อพัฒนาตนเองด้านวิชาการและด้านอาชีพ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของโรงเรียนที่สามารถบริหารจัดการอย่างมีระบบมีคุณภาพ

ด้าน นายวัฒนา ถนอมศักดิ์ กล่าวว่า โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา เป็นองค์กรหนึ่งของชุมชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้แก่เยาวชนในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงและมีเป้าประสงค์ในการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนโดยมุ่งหวังที่จะประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของนักเรียนให้แก่บุคคลทั่วไปได้รู้จักและเข้าถึงความเป็นมหาวชิราวุธ จึงกำหนดจัดโครงการเปิดบ้านวิชาการขึ้น เพื่อนำเสนอผลงานของนักเรียนในรอบปีการศึกษา 2561 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา เกี่ยวกับการรับนักเรียนในการศึกษา 2562และเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษามีส่วนรวมในการทำกิจกรรมกับนักเรียนโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

สำหรับกิจกรรมมีนิทรรศการแสดงผลงานแข่งขันทักษะวิชาการ การสาธิต การแสดงความสามารถนักเรียนรางวัลระดับชาติและนานาชาติ กิจกรรมเกมความรู้จากทุกกลุ่มสาระ กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ การจำหน่ายผลผลิตจากนักเรียน กิจกรรมประกวดการนำองค์ความรู้บริการสังคม(Socal Service Activity: IS3) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรมจำนวน 20 หน่วยงาน มีโรงเรียนเข้าร่วมงาน จำนวน 32 โรงเรียน

นอกจากนี้มีการมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา และคะแนนรวมสูงสุด ลำดับที่ 1-5 และได้รับทุนการศึกษา ปีละ 10,000 บาท ครบ 3 ปี

ขอบคุณภาพ/ข้อมูล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา