วันนี้ 2 ก.พ 62 มูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติฯ โดยท่านบัญญัติ จันทน์เสนะ เป็นประธาน มีวาระ ๖ วาระ วาระที่ ๓.๒ รับทราบผลการพิจารณาคนดีศรีสงขลา ทั้ง ๖ ประเภท จะเข้ารับรางวัลในวันสงขลา ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 

โดย ๑.ประเภทเยาวชนดีเด่น ได้แก่นายณัฐพล ไชยหาญ

๒.ประเภทครอบครัวดีเด่น ได้แก่ครอบครัวนายอรุณ ขาวโอ

๓.ประเภทเกษตรกรดีเด่น ได้แก่ดร.ถาวร เรืองวรุณวัฒนา

๔.ประเภทนักธุรกิจดีเด่น ได้แก่คุณอุไรวรรณ เอกพันธ์

๕.ประเภทข้าราชการดีเด่น ได้แก่นายอรัญ คงนวลใย

๖.ประเภทองค์กรดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ ดำเนินการโดยพระเทพสุธรรมญาณ(แฉล้ม เขมปญฺโญ ป.ธ.๖) 

ขอแสดงความยินดีกับทั้งหกท่านด้วย🙏