เมื่อวันที่ 1 ก.พ.2562 เวลา 14.00 น.นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมที่ปรึกษาฯ ได้ประชุมร่วมกับพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการวัดรัตนานุภาพ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมหารือกำหนดแนวทางในการดำเนินการเรื่องการชำระหนี้สินการจัดซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างวัดรัตนานุภาพ ม.2 ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ซึ่งพระครูประโชติรัตนานุรักษ์ อดีตเจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี ซึ่งมรณภาพจากเหตุการณ์ความไม่สงบ เมื่อวันที่ 18 ม.ค.62 เคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ซึ่งได้มีการเปิดรับบริจาคผ่านบัญชีธนาคารออมสิน สาขาสุไหงปาดี และได้ปิดรับบริจาคไปเมื่อวันที่ 31 ม.ค.62 โดยสรุปผลการประชุม ดังนี้

1) ยอดเงินบริจาครวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,245,265.94 บาท (สิบเอ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบห้าบาทเก้าสิบสี่สตางค์)
2) สรุปหนี้สินของวัดที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เดิมทีมีข้อมูลว่าวัดมีหนี้สิน จำนวน 1,379,165 บาท แต่ทราบในภายหลังว่าได้มีการชำระหนี้สินไปแล้วบางส่วน ณ ปัจจุบันคงเหลือเจ้าหนี้ จำนวน 6 ราย หนี้สิน จำนวน 900,000 บาท โดยแนวทางในการชำระหนี้สิน ที่ประชุมได้ข้อสรุปว่าให้เจ้าหนี้ทุกรายนำหลักฐานการกู้ยืมมาแสดง หากรายใดไม่มีหลักฐานให้นำพยานบุคคลที่เชื่อถือได้มาให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการ ก่อนที่จะมีการชำระหนี้สินดังกล่าว ในวันที่ 6 ก.พ.62 ณ กุฎิเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส โดยมีพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เป็นสักขีพยาน
3) ที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะกรรมการบริหารการใช้จ่ายเงินดังกล่าว ประกอบด้วยเจ้าอาวาสและคณะกรรมการวัดรัตนานุภาพ และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยมีพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน และกำหนดให้การใช้จ่ายเงินทุกครั้งต้องมีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการชุดดังกล่าว
4) เบื้องต้นที่ประชุมเห็นควรให้จัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมบริเวณท้ายวัด เพื่อใช้เป็นที่ตั้งหน่วยทหารที่จะมาตั้งฐานดูแลความปลอดภัยให้วัดและราษฎรในพื้นที่ (มอบหมายให้คณะกรรมการตามข้อ 3 เป็นผู้ดำเนินการ)
5) เห็นชอบให้นำเงินบางส่วนตั้งเป็นกองทุนช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและเป็นทุนการศึกษาให้เด็กยากจนในหมู่บ้าน
6) เสนอให้คณะกรรมการสร้างรูปเหมือนพระครูประโชติรัตนานุรักษ์(หล่อด้วยทองเหลือง) ประดิษฐานเพื่อเป็นอนุสรณ์ ณ วัดรัตนานุภาพ
7) หากมีความคืบหน้าในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินดังกล่าว ให้คณะกรรมการประกาศให้สาธารณชนทราบโดยทั่วกัน