สงขลา – กยท.ผนึกกำลัง ปตท. เปิดจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพารา พัฒนาเกษตรกรไทย ณ สถานีบริการนามัน ปตท. ปีที่ 2 มุ่งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพารา 

วันนี้ (31 มกราคม 2562) นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิด “จุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพารา พัฒนาเกษตรกรไทย” ณ สถานีบริการนามัน ปตท.ปีที่ 2 พร้อมด้วย นายสุรชัย บุญวรรโณ รักษาการแทนผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เขตภาคใต้ตอนล่าง, นายสุรัตน์ ลายจันทร์ นายอำเภอบางกล่ำ, นายณัฐวัฒน์ รัฐวิวรรธน์ ผู้จัดการส่วนขายภาคใต้ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ หจก.ทรัพย์ออยส์ปิโตเลียม ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

นายราชิต สุดพุ่ม กล่าวว่า การยางแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง และทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมยางพาราให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

กยท.ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางรวมกลุ่มกันในรูปแบบสถาบันเกษตรกร เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา เพิ่มมูลค่า และยังมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง และสถาบันเกษตรกรในการหาพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพารา ภายใต้โครงการ “จุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราพัฒนาเกษตรกรไทย” และสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ปีที่ 2

นายสุรชัย บุญวรรโณ กล่าวว่า โครงการจุดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพารา พัฒนาเกษตรกรไทย เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปี 2561 โดยวันที่ 30 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน ระหว่างการยางแห่งประเทศไทย และสถานีบริการน้ำมัน ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก เพื่อเปิดจุดจําหน่ายสินค้าแปรรูปจากผลิตภัณฑ์ ยางพารา ณ จุดบริการสถานีน้้ำมัน ปตท. นําร่อง 14 แห่งทั่วประเทศ

“ผมคาดว่าจะเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้มีการใช้ยางพาราในประเทศเพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราให้แก่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง สามารถลดค่าใช้จ่ายในการหาพื้นที่จำหน่าย เพิ่มรายได้ มีช่องทางแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และนวัตกรรมนำมาพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ”   

ด้าน นายณัฐวัฒน์ รัฐวิวรรธน์ กล่าวว่า ปตท. ได้เปิดพื้นที่ในสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศให้จำหน่ายสินค้าแปรรูปยางพารา เพื่อกระจายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากยางพาราให้ถึงมือผู้บริโภค มีความสะดวกมากขึ้น รวมทั้งลดเวลาในการใช้จ่ายของผู้ซื้อ-ผู้ขายอีกด้วย