กกต.สงขลาจัดติวผู้สมัครส.ส.ลดปัญหาความขัดแย้ง

วันนี้ (31 ม.ค. 62) นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการสร้างกลไกในการแก้ปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้ง กิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดสงขลา เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ที่เกี่ยวข้อง

สร้างการยอมรับเรื่องการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี การรักษาความเป็นมิตรก่อนและหลังการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อให้การหาเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียงและใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกัน

โดยมีนายเสน่ห์ รักรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นายประยงค์ จันทรัตนะ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีผุ้สมัครและตัวแทนจากพรรคการเมืองเข้าร่วม กว่า 300 คน