(30 มกราคม 2562) เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมเครือข่ายประธานบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผู้อำนวยกองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้อำนวยการสำนักกอง ต่างๆในสังกัด ศอ.บต. เครือข่ายประธานบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิระดับอำเภอ 4 จังหวัด และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา รวม 44 อำเภอ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.  กล่าวว่า  บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำหมู่บ้านและอำเภอถือเป็นกลไกลสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจงานต่างๆ ของภาครัฐ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา คุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงกิจกรรมของ ศอ.บต. ที่จัดขึ้นเพื่อประชาชนในพื้นที่

ซึ่ง ศอ.บต.ได้เห็นความสำคัญและกำหนดแนวทางการทำงานให้กับกลุ่มบัณฑิตอาสามาโดยตลอด และสำหรับในปีงบประมาณ 2562  นี้ ศอ.บต.ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่การดำเนินงานโดยมีการกำหนดการทำงานโดยรัฐบาล ซึ่งในวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ทุกคนจะได้ร่วมรับฟังนโยบายด้วยกัน ตลอดจนรับฟังปัญหา และความคิดเห็นจากบัณฑิตอาสาฯ ทุกคน

นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผู้อำนวยกองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวในการประชุมว่า กองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นกองที่มีการจัดตั้งขึ้นมาใหม่ และในโครงสร้างนั้นจะต้องเข้ามากำกับดูแลกลุ่มบัณฑิตอาสาฯ ซึ่งในวันนี้ตั้งใจที่จะให้ทุกคนรับทราบนโยบายการทำงานร่วมกัน ซึ่ง ศอ.บต.ได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มบัณฑิตอาสาฯ ในการขับเคลื่อนงานและพัฒนาพื้นที่ตลอดจนคุณภาพชีวิตร่วมกับ ศอ.บต โดยเฉพาะงานด้านข้อมูลพื้นฐานที่เป็นรายละเอียดและข้อมูลย่อยระดับพื้นที่ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเป็นการแจ้งให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่ทราบถึงนโยบายและโครงการต่างๆ ของภาครัฐและ ศอ.บต. เพื่อให้เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน

และในการประชุมครั้งนี้ นอกจากจะมีการชี้แจงนโยบายการทำงานของบัณฑิตอาสาฯ ภายใต้การขับเคลื่อนของกองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว ยังเปิดโอกาสให้บัณฑิตอาสาฯ ที่เป็นประธานกลุ่มอำเภอทั้ง 44 อำเภอได้นำเสนอปัญหาและการดำเนินงานในห้วงที่ผ่านมาด้วย ซึ่งตัวแทนกลุ่มบัณฑิตอาสาฯ มีการนำเสนอปัญหาเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ซึ่งบางครั้งมีปัญหาติดขัดอยู่บ้าง ทำให้การทำงานเกิดความล่าช้า โดยในที่ประชุมได้รับทราบและรับจะดำเนินการแก้ปัญหาต่อไป นอกจากนี้ ตัวแทนกลุ่มบัณฑิตอาสาได้กล่าวยืนยันที่จะเป็นตัวแทน ศอ.บต. ในการขับเคลื่อนงาน ศอ.บต.  รวมทั้งพร้อมที่จะเป็นตัวกลางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆไปยังประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และประชาชนรับรู้การดำเนินงานภายใต้โครงการต่างๆของ ศอ.บต. เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในทุกพื้นที่

 

อย่างไรก็ตามหลังจากประชุมในครั้งนี้แล้วในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ จะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการเตรียมการพัฒนาพื้นที่ประจำปี 2562  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา 5 ธันวาคม มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จังหวัดยะลา โดยเชิญบัณฑิตอาสาฯ จากทุกพื้นที่มาร่วมประชุมพร้อมกัน รวมกว่า 2,200 คน เพื่อร่วมรับมอบนโยบาย “การพัฒนาไร้รอยต่อ มิติใหม่การพัฒนาชายแดนใต้” จาก พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต.