กรมทางหลวงชนบท (ทช.) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศ) สำรวจออกแบบโครงการถนนเชื่อมสนามบินหาดใหญ่-ชายแดนไทย-มาเลเซีย เชิญผู้ได้รับผลกระทบทางตรงทางอ้อม 150-200 คนรับฟัง-เสนอแนะ

แขวงทางชนบทสงขลา ส่งหนังสือเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1 ในงานสำรวจออกแบบ โครงการถนน “สายสข.4040แยก ทล.4135 (กม.ที่8+300) – ทล.4145 อ.สะเดา,คลองหอยโข่ง จ.สงขลา วันที่ 31 ม.ค.62 ณ หอประชุมกองบิน 56 อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา เวลา 08.30-12.00 น.ลงวันที่ 15 ม.ค.62 โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายวิทวัส ทิพย์ประสงค์ ผู้ประสานงาน

จากการโทรศัพท์สอบถาม นายวิทวัส ทิพย์ประสงค์ งานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม บริษัทพี แอนด์ ซี แมเนจเมนท์ จำกัด เปิดเผย “ผู้สื่อข่าว”ว่ากรมทางหลวงชนบท ได้ว่าจ้างบริษัท สยาม เยนเนอรัลเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด และ บริษัท พี แอนด์ซี แมเนจเมนท์ จำกัดเป็นผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบเพื่อดำเนินโครงการสำรวจออกแบบ ถนนสาย สข.4040 แยก ทล.4135 (กม.ที่ 8+300) – ทล.4145 อ.สะเดา, คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ระยะทาง 18 กิโลเมตร เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องต่อโครงการ

ทั้งนี้จากข้อมูลเว็บไซต์ของโครงการ (www.songkhla4040.com) อยู่ระหว่างการอัพเดทข้อมูล ยังไม่มีการเปิดเผย เอกสารประกอบการประชุม , แผ่นพับเอกสาร และ บอร์ดประชาสัมพันธ์ แต่มีการเปิดเผยข้อมูลว่า ถนนทางหลวงชนบทสาย สข.4040 มีศักยภาพในการเป็นโครงข่ายที่ช่วยเชื่อมต่อการเดินทางระหว่าง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4135 (บริเวณสนามบินนานาชาติหาดใหญ่) กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4145 เชื่อมต่อไปสู่ด่านชายแดน (ไปทางทิศตะวันออกจะไปบรรจบทางหลวง

ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 4 และสนับสนุนการเชื่อมต่อโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งให้ต่อเนื่องหลายรูปแบบ (multimodal transport) จากทางอากาศ (สนามบินนานาชาติหาดใหญ่) มาทางบกมุ่งสู่ด่านชายแดนฯอีกทั้งยังส่งเสริมและอำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ให้กับจังหวัดสงขลาและประเทศไทย กรมทางหลวงชนบท จึงเห็นควรดำเนินการสำรวจออกแบบถนนสาย สข.4040 แยก ทล.4135 (กม.ที่ 8+300) – ทล.4145 อ.สะเดา, คลองหอยโข่ง จ.สงขลา