เยี่ยมคารวะ ….. “ท่านอิชณน์กรกฤต วงษ์ปา” นายช่างชลประทานอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ ๒
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๖

“อิชณน์กรกฤต วงษ์ปา”

“อิชณน์กร” อมรวาจาสง่า** “สรรพกิจ”** “กฤต” วินิจวิจิตรเจียรนัยวิสัย “สโมสร” “วงษ์” วาสนาเสงี่ยมสง่าเป็น “อาภรณ์” “ปา” ฏิหาริย์พรจรแจ้งทำนำ “เจริญ’

คำนิยม

๑. รู้จักกับ ท่านอิชณน์กรกฤต วงษ์ปา หรือ พี่ขี่ มานานกว่า ๒ ปี ในฐานะเพื่อนร่วมรุ่นหลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ ๑๒ (พสบ.จชต.๑๒) ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๙ เข้าใจกันในความเป็น เพื่อนสนิทมิตรน้ำใจ

๒. พี่ขี่ มีชาติกำเนิดเกิดที่กรุงเทพ คุณพ่อคือ พลอากาศตรีสมศักดิ์ วงษ์ปา และคุณแม่สมจิตต์  วงษ์ปา เป็นบุตรคนสุดท้องของพี่น้อง ๓ ท่าน ส่วนภรรยาคือ คุณอัคคเอื้อ  วงษ์ปา มีบุตรธิดา 2 คน บนฐานครอบครัวเป็น อาภรณ์ สมพรตระกูล

๓. พี่ขี่มีฐานการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและโท จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหาดวิทยานำมาสู่ลู่ชีวิตกิจราชการงานกรมชลประทานมาจนถึงปัจจุบัน

๔. ด้านประสบการณ์ชีวิตและผลงาน ปัจจุบันท่านรับราชการกรมชลประทานตำแหน่งนายช่างชลประทานอาวุโส หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ ๒ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๖ โดยปฏิบัติงานมาตั้งแต่เป็นนายช่างออกแบบ พิจารณาวางโครงการ ประเมินค่าก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้างโครงการของกรมชลประทานในเขตภาคใต้ตอนล่าง สร้างผลงานและประสบการณ์ในเนื้องานมาอย่างรอบคอบรอบรั้ว กรมน้ำ

๕. พี่ขี่ มีคติพจน์และเป้าหมายในการดำรงตนและผลงาน คือ “ถือการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง จนเกิดความชำนาญที่จะถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ จนเป็นความภูมิใจ” และ “มองและความสำคัญส่วนรวมมากว่าส่วนตัว”

คุณค่าผู้คน ก็คือ เข้าใจในเนื้องาน สื่อสารถ่ายทอดประสบการณ์ได้ และให้ถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนได้ ถือว่าเป็น ผู้นำแท้ ได้แล้ว

โอกาสปีใหม่ในเทศกาลตรุษจีนนี้ ขอเป็นกำลังใจให้พรจีนแด่ พี่ขี่ ให้มี … ความสำเร็จ และ ขอให้สุขกายสบายใจ … ตลอดปีและตลอดไป

ดร.อิทธิพล เพชรศิริ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑