ลูกหลานสร้างสวนกะลา ให้ผู้สูงอายุเพิ่มพื้นที่ความสุขในชุมชน

คิดดีไอดอล-นักสื่อสารสร้างสรรค์ ที่อยากนำเสนอเรื่องราวของกลุ่มคนรุ่นใหม่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ทีมหลอดตะเกียบ ที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและผลิตสื่อที่มีเนื้อหาในการรณรงค์ปกป้องนักสูบหน้าใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นถึงภัยอันตรายของควันบุหรี่ที่เกิดขึ้นกับรอบ ๆ ข้างส่งผลร้ายตามมา วันนี้ทีมหลอดตะเกียบ คนรุ่นใหม่ที่อยากสร้างสรรค์และสื่อสารเรื่องราวดี ๆ ในสังคมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ผ่านการผลิตสื่อดีสู่กิจกรรมสร้างสรรค์พร้อมเผยแพร่กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ปฏิบัติการ เรามาทำความรู้กับกับน้อง ๆทีมนี้กับครับ

เมื่อลูกหลานในชุมชนให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มพื้นที่ความผูกพันธ์และกิจกรรมที่สร้างสรรค์จากแกนนำเด็กและเยาวชนในชุมชนพื้นที่บ้านท่ามะพร้าว ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่น่าสนใจของกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยศูนย์สื่อสารเด็กไทยฯ (องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขที่ 4314) ได้ชวนน้อง ๆ ในชุมชน มาร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมผ่านคน
รุ่นใหม่ให้เกิดเป็นพลเมืองเด็กตื่นรู้สร้างสรรค์สร้างพื้นที่ปลอดภัยในชุมชน ผ่านการมีส่วนร่วมของคนทุกกลุ่มวัย

นายฮาริส มาศชาย หัวหน้าศูนย์สื่อสารเด็กไทยฯ ได้กล่าวถึง ที่มาของกิจกรรมในครั้งนี้ ว่าเกิดจากการพูดคุยและร่วมออกแบบกิจกรรมกับผู้นำในชุมชน ทั้งโต๊ะอีหม่าม ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการและครูในโรงเรียน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาร่วมหารือออกแบบกิจกรรมร่วมกัน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ เพื่อให้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนทุกวัย โดยมีกองทุนส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่ เป็นผู้สนับสนุนกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายที่ครอบคลุมทุกวัย ผ่านพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ได้รับการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพความเป็นพลเมือง ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการอบรมพัฒนาทักษะสร้างแกนนำให้เกิดพลังเมืองเด็กบ้านท่ามะพร้าวเพื่อร่วมขับเคลื่อนชุมชนในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมผ่านกระบวนการนักสังคมสงเคราะห์น้อยพร้อมเปิดโอกาสให้พื้นที่เข้าถึงสวัสดิการที่ดีที่เหมาะ
สมกับการดำเนินชีวิต นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการอ่านเด็กเล็กและสวัสดิการหนังสือแรกเกิดในชุมชนกับกลุ่มเป้าหมายคุณแม่วัยใสและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนอีกด้วยการที่ลูกหลานในชุมชนบ้านท่ามะพร้าว ได้ร่วมกันสร้างสวนกะลาโดยนำกะลาที่ไม่ใช้แล้วมาขัดถูให้เกิดความเงาและร่วมลงแรงในการสร้างสวนกะลาสุขภาพให้ผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มพื้นที่ความสุขในชุมชนโดยใช้พื้นที่ในโรงเรียนบ้านท่ามะพร้าวเป็นพื้นที่กลางเพื่อให้คนในชุมชนได้มาใช้บริการโดยเฉพาะผู้สูงอายุ

นายสุบิน นิยมเดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว กล่าวว่า ถือเป็นกิจกรรมที่ดีนอกเหนือจากการเปิดโอกาสให้นักเรียนในโรงเรียนได้มีพื้นที่ในการร่วมกิจกรรมแล้ว ยังเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อชุมชนอย่างมาก ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านท่ามะพร้าวเราเองได้มองเห็นความสำคัญของชุมชนกับการใช้พื้นที่ร่วมกัน การจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการมีส่วนร่วมของนักเรียนในโรงเรียนที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมพื้นที่สุขภาพทางกายให้กับผู้สูงอายุร่วมกัน

ด้าน เด็กชายภูริภัทร์ หาญกล้า แกนนำเด็กบ้านท่ามะพร้าว ซึ่งกำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว ได้กล่าวว่า ตนเองรู้สึกดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมเป็นแกนนำในกิจกรรมที่ทาง พมจ.จังหวัดกระบี่ ที่จัดกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งที่ผ่านมาตนได้มีโอกาสได้ร่วมในหลายๆกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อตนเองและชุมชนอย่างมาก ซึ่งทำให้ตนเองได้ใช้เวลาแทนที่จะไปเล่นเกมมือถือก็ได้มาร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และได้ชวนเพื่อน ๆ มาทำกิจกรรมร่วมกัน โดยเฉพาะกิจกรรมการร่วมสร้างสวนกะลาเพื่อสุขภาพให้กับผู้สูงอายุในชุมชน ได้มีพื้นที่ตอนเย็นๆหรือเวลาว่างๆหลังจากสร้างสวนเสร็จ พวกผมก็จะชวนโต๊ะ หรือชาย (ตายาย) มาร่วมออกกำลังกายเดินบนกะลา นอกเหนือจากสุขภาพที่ดีและผมยังได้เห็นรอยยิ้มและความอบอุ่นที่เกิดขึ้นด้วยครับ (ยิ้ม)เด็กชายภูริภัทร์ กล่าว

สวนกะลาสร้างสุขจึงเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ระหว่างคนสองวัย ที่ลูกหลานสร้างความรักและผูกพันธ์ระหว่างกัน นอกจากจะได้มีสวนกะลาสุขภาพแล้วยังได้ร่วมกันเรียนรู้ระหว่างกันผ่านการทำน้ำมันนวดจากสมุนไพรที่ได้มาจากในชุมชนบ้านท่ามะพร้าวยังได้สอนวิธีการผลิตน้ำมันนวดเพื่อใช้ผ่อนคลายและวิธีการนวดจากครูภูมิปัญญา ที่สามารถต่อยอดหรือสร้างอาชีพต่อไปในอนาคตได้ เรื่องราวดี ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านท่ามะพร้าว ที่เกิดจากความรักของลูกหลานร่วมกันสร้างความสุขระหว่างกันส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตอย่างแน่นอน