สงขลาทูเดย์ คุยกับ “นิยม ชูชื่น” ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา ถึงวันที่ต้องเดินหน้าผลิตบัณฑิตเพื่อท้องถิ่น หลังการจัดงานใหญ่ ” มหกรรมวิชาการสร้างงาน สร้างอาชีพ วิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัด”

“การเรียนในยุคนี้ เรามองว่านักเรียนต้องเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ดึงเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้นในการเรียนรู้เพื่อให้เข้าถึงความรู้ รวมถึงการสร้างสรรค์คุณภาพของงานต่างๆ ที่ต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาเกี่ยวข้อง” ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา เปิดเผยหลังจากการจัดงาน มหกรรมวิชาการสร้างงาน สร้างอาชีพ วิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้ “สงขลา” เป็นเจ้าภาพสนองนโยบายยุทธศาสตร์ สร้างความมั่นคงการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้กับคนในพื้นที่

19 มกราคม 2562  มีการจัดงาน“มหกรรมวิชาการสร้างงาน สร้างอาชีพ วิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้” ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2562 ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟลติวัล หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาได้รับเกียรติจาก นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน
เปิดงาน มี นายนิยม ชูชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา กล่าวรายงาน

ผอ.นิยม ชูชื่น กล่าวเสริมว่า วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสงขลา ร่วมกับวิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ปัตตานี, ยะลา, สตูล, นราธิวาส, พังงาและระนองร่วมจัดงานเพื่อสนองนโยบายของรัฐตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงการจัดโอกาส และคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้กับคนในพื้นที่ พร้อมเสริมให้นักศึกษาแสดงถึงศักยภาพด้านต่างๆ ตามสาขาที่เรียน พัฒนาทักษะด้านการใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานจริง

รวมทั้ง เป็นการประชาสัมพันธ์การศึกษารูปแบบวิทยาลัยชุมชน ส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงศักยภาพในด้านต่างๆ ตามสาขาที่เรียน ในระดับอนุปริญญา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การศึกษารูปแบบวิทยาลัยชุมชน ซึ่งเป็นการศึกษาเสริมสร้างโอกาสระดับอุดมศึกษาให้กับคนในชุมชน ให้สังคมได้เป็นที่ประจักษ์ว่า “เมื่อทุกคนมีโอกาส ก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ และไม่มีใครแก่เกินเรียน”