7 วิทยาลัยชุมชนภาคใต้ ขับเคลื่อนระบบ “ออนไลน์”แก้เด็กออกกลางคัน นักศึกษาเรียนได้ไม่ต้องมานั่งในห้อง

18 มกราคม 2562 มีการจัดประชุมหารือการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดย ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธาน พร้อมด้วย นายนิยม ชูชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมหารือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เผยว่า นโยบายนี้เป็นการร่วมมือกันของวิทยาลัยชุมชน โดยรับมาจากดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเนื่องจากเราเจอปัญหาร่วมกันว่าจากสถิติ นักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนออกจากการศึกษากลางคัน 50%แต่ของภาคใต้ออกจากการศึกษากลางคันประมาณ20%

“การออกกลางคันสืบเนื่องมาจากนักศึกษาไม่มีเวลามาเรียน เนื่องจากต้องไปประกอบอาชีพ ทำให้ไม่ได้มาเรียน ประกอบด้วยวิทยาลัยชุมชนมีเกณฑ์การเข้าชั้นเรียน ทำให้กระทบต่อนักศึกษาเหล่านี้ จึงคิดว่าจะทำอย่างไรเพื่อแก้ปัญหานี้”

วิทยาลัยชุมชน จึงรวมตัวกันออกไอเดียว่า เมื่อเจอปัญหานี้สามารถแก้โดยใช้ระบบไอทีเข้ามาช่วยเพื่อแบ่งเบาภาระ แต่ต้องร่างระเบียบให้เอื้อต่อส่วนนี้ ตอนนี้ทางสภาฯ ได้ร่างระเบียบแล้ว มีระบบการเช็คว่าเข้าเรียน เข้าทำแบบฝึกหัด โดยเมื่อนักศึกษาเข้ามาในระบบออนไลน์จะถือว่าเป็นการเรียน ส่วนในวันปกติให้มาเรียนตามเดิม ยังยึดชั้นเรียนเป็นหลักเมื่อขาดเรียน หรือทบทวนบทเรียนสามารถเข้าไปเรียนได้ ใช้ Google classroom ในการจัดทำครั้งนี้