“MIDC” ม.อ.จัดอบรมเสริมศักยภาพดิจิตอล ติวเข้มผู้ประกอบการ SMEs, OTOP สงขลา เตรียมคัดเลือกสู่ “Product WOW! Of Songkhla”

วันนี้ 26 ม.ค.62 ที่โรงแรมบุรีศรีภู บูติคโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีการจัด อบรมปฏิบัติการ โครงการพัฒนาสุดยอดผลิตภัณฑ์จังหวัดสงขลา “Product WOW! Of Songkhla” โดย ศูนย์พัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ (MIDC) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ผศ.จุมพล ชื่นจิตต์สิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ผศ.ดร.กุลวดี ลิ่มอุสันโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ วิชาการ และผู้จัดการศูนย์พัฒนานวัตกรรมด้าน การบริหารจัดการ คณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ และ ผู้เข้าอบรมเข้าร่วมอย่างคับคั่ง

นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปในจังหวัดสงขลาให้มีองค์ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจสมัยใหม่ ดึงเทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบธุรกิจ

“เราอยากให้ผู้ประกอบการดึงตราสัญลักษณ์นางเงือกทอง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดสงขลามาใช้ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีค่าควบคู่ไปกับภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด”

ผศ.จุมพล ชื่นจิตต์สิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวเสริมว่า โครงการพัฒนาสุดยอดผลิตภัณฑ์จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ จังหวัดสงขลา ที่ได้มอบหมายให้ศูนย์พัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ (MIDC) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการนี้

“ เราเชิญผู้ประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งร่วมมือกับแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสงขลามากมาย อาทิ หอการค้า จังหวัดสงขลา พัฒนาชุมชน พาณิชย์จังหวัด สมาคม SMEs และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดสงขลา เพื่อมาอบรมนำไปสู่การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้มคุณภาพต่อไป”