24 มกราคม 2562 เวลา ที่ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามกลไกประชารัฐครั้งที่ 9 (1/2562)

โดยมี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภานในภาค 4, คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล, ผู้แทนหน่วยงานราชการต่างๆ, ผู้นำศาสนา, ผู้นำชุมชน, นักศึกษา และผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมการประชุม โดยในที่ประชุมมีการรายงานผลการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลและการบรรยายพิเศษหัวข้อ “ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึงพัฒนา กับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้”

โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อเป็นการน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาขยายผลให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้เข้าร่วมการประชุมได้มีความเข้าใจในยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึงพัฒนา อย่างถ่องแท้และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม ยุทธศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เป็นวิธีการแห่งศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงใช้เป็นวิธีการทรงงานมาตลอดรัชสมัย

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ได้สนองงานมาอย่างใกล้ชิดได้เคยอธิบายความหมายของคำว่า เข้าใจ เข้าถึงพัฒนา คือ ก่อนที่จะทำอะไรต้องมีความเข้าใจปัญหา ศึกษาข้อมูลที่มีอยู่อย่างรอบด้าน วิเคราะห์วิจัยทางด้านกายภาพจารีต ประเพณีและวัฒนธรรมระหว่างการดำเนินงานกับผู้อื่น ก็ต้องทำให้เขาเข้าใจเราด้วย เมื่อรู้ปัญหาแล้ว ก็ต้องเข้าถึงโดยต้องให้เขาเข้าถึงเราด้วยจึงจะเกิดการพัฒนา ซึ่งต้องระเบิดจากข้างใน คือคนในชุมชนที่มีความต้องการและมีความพร้อมที่จะพัฒนาไม่ใช่นำความเจริญหรือบุคคลภายนอกเข้าไปปรับเปลี่ยนโดยที่ชุมชนยังไม่ได้เตรียมตัว

ทั้งนี้ รัฐบาลให้ตระหนักถึงความสำเร็จแห่งศาสตร์พระราชาจึงได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน มาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ความรุนแรงและรักษาความเป็นพหุวัฒนธรรมของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีมาอย่างยาวนานให้ยั่งยืนต่อไป