กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านนิบง อ.กาบัง จ.ยะลา ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2562

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เสนอกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านนิบง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา เข้ารับการคัดเลือกกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2562 ในสาขากลุ่มยุวเกษตรกร โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้ติดตาม กำกับ ดูแล การดำเนินงานของจังหวัด อำเภอ และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตรกร โดยได้ส่งเสริมและสร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มยุวเกษตรกรในระดับเขต


โดย กลุ่มยุวเกษตรกรบ้านนิบง จังหวัดนราธิวาส ได้ก่อตั้ง เมื่อปี 2554 และมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มที่มีความสามารถ และเคยได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นกับกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งได้นำความรู้มาปรับใช้ในการดำเนินงานของกลุ่ม การดำเนินงานของกลุ่่มยุวเกษตรกร

มีการแบ่งหน้าที่การดำเนินงานของกลุ่มและมีกิจกรรมการดำเนินมากถึง 16 กิจกรรม อาทิเช่น แปลงเกษตร ผักไฮโดรโปรนิกส์ การเพาะเห็ดนางฟ้าและการทำก้อนเชื้อเห็ด การเลี้ยงไก่เนื้อและเป็ด การเลี้ยงปลาดุก โดยสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผล ทำกิจกรรมที่บ้านเพื่อเสริมรายได้อีกด้วย