เกาะแห่งการอ่าน เปิดพื้นที่การอ่านสร้างสรรค์ในวันเด็ก

ไอดอลคิดดี ภาคใต้ ในวันเด็กปี 2562 ขอนำเสนอกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ร่วมสร้างสรรค์สังคมในพื้นที่ภาคใต้บ้านเรา น้อง ๆ ที่รวมกลุ่มกันในการสร้างสรรค์กิจกรรมผ่านสื่อสู่นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ ในพื้นที่จังหวัดสตูล ผ่านการผลิตสื่อส่งเสริมการกินผักและผลไม้ ถือคนแบบอย่างคนรุ่นใหม่ในการรวมกลุ่มกันสร้างสรรค์กิจกรรมดีดีเพื่อสังคมให้กับน้องๆในโรงเรียน และขยายผลผ่านสื่อออนไลน์ คิดดีไอดอลสู่การเปลี่ยนแปลง

เมื่อวันเสาร์ ที่12 มกราคม 2562 ที่ผ่านมากลุ่มละครมาหยา โดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ร่วมกันเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ด้วยวัฒนธรรมการอ่าน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

นายปริวัตร กิจนิตย์ชีว์ ประธานเกาะแห่งการอ่าน ได้พูดถึงที่มาของกิจกรรมครั้งนี้ว่า เป็นการเปิดพื้นที่พร้อมสร้างโอกาสให้น้องๆในพื้นที่ตำบลเกาะศรีบอยา ซึ่งประกอบไปเกาะศรีบอยา เกาะปู เกาะจำ เกาะฮั่ง บ้านติ่งไหร บ้านคลองเตาะ ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ในพื้นที่ที่กระจายทำให้การเข้าถึงโอกาสการเข้าถึงหนังสือและมิติของการอ่านค่อนข้างเข้าถึงได้ยาก จึงอยากให้เกิดการเข้าถึงการอ่านเพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมการอ่าน ผ่านการเล่นการอ่าน ไปพร้อมกับการเรียนรู้ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการสร้างแกนนำหัวกะทิ และจัดกิจกรรมกับน้อง ๆ ในระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเกาะกิจกรรมครั้งถือจึงถือเป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ที่เด็ก ๆ ได้มาเจอกับพื้นที่สร้างสรรค์การอ่านโดยมีพี่ ๆ จิตอาสามาร่วมจัดกิจกรรมด้วยหนังสือเป็นของขวัญในวันเด็กเพื่อสร้างสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นผ่านการอ่าน ซึ่งภายในกิจกรรมครั้งนี้ นอกเหนือจากการแสดงความสามารถของเด็กๆบนเวทีแล้ว ยังมีพื้นที่การอ่านพื้นที่เล่น ด้วยหนังสือนิทานและเกมการอ่าน พร้อมกิจกรรมรณรงค์ปกป้องนักสูบหน้าใหม่ GenZ GenStrong โดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ อีกด้วย

นายวีรชัย คงบันทึก แกนนำเยาวชน ได้พูดถึงกิจกรรมครั้งนี้ ว่าตนเองซึ่งเป็นอาสาสมัครส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน และยังได้รับคัดเลือกเป็นฑูตแห่งการอ่าน ได้อาสามาเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้อง ๆ ในเกาะศรีบอยา ซึ่งรู้สึกประทับใจในพื้นที่มากเห็นการมีส่วนร่วมเห็นถึงความร่วมมือของคนในพื้นที่และหน่วยงานและองค์กรทั้งในชุมชนและในจังหวัดครั้งนี้ น้อง ๆ ได้รับโอกาสจากการเข้าถึงหนังสือดีน้อง ๆ มีความตื่นเต้นกับการได้รับหนังสือเป็นของขวัญ ซึ่งตนคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีและเรื่องที่สำคัญกับการเข้าถึงหนังสือดีนอกเหนือจากของรางวัลแล้วหนังสือดีเป็นของขวัญถือว่าเป็นของขวัญที่ล้ำค่าได้ทั้งความรู้ ความรัก และความสุข ในกิจกรรมครั้งนี้

การสร้างวัฒนธรรมการอ่าน ผ่านหนังสือเป็นของขวัญจึงเป็นการเปิดโอกาสที่สำคัญของเด็กและเยาวชน วันเด็กแห่งชาติในพื้นที่ตำบลเกาะศรีบอยา ถือเป็นการสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน แก่เด็กโดยเฉพาะเด็กปฐมวัยที่เป็นโอกาสทองสู่พัฒนาการที่ดีด้วยหนังสือเป็นของขวัญในวันเด็กแห่งชาติในพื้นที่เกาะแห่งการอ่าน

เปิดพื้นที่เกาะแห่งการอ่าน สู่มหกรรมอ่านยกกำลังสุขในพื้นที่เกาะตำบลเกาะศรีบอยา หนุนกองทุนหนังสือเพื่อน้องในพื้นที่ห่างไกล (เกาะ) โดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. วันเสาร์ ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ณ สนามหน้า อบต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่