ผู้ว่าฯ นราธิวาส “เอกรัฐ หลีเส็น” ขับเคลื่อน 7 วาระ“นราน่าอยู่ อย่างยั่งยืน” นำสันติสุขสูชายแดนใต้

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ซึ่งคณะรัฐมนตรี มีมติแต่งตั้งเมื่อ 25กันยายน 2561 โดยมีนโยบายที่จะขับเคลื่อนพัฒนาตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดนราธิวาส “เศรษฐกิจมั่นคงการค้าเฟื่องฟู นราน่าอยู่ มุ่งสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน”พร้อมทั้งน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดบรมนาถบพิตร

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นหลักคิดในการทำงาน มุ่งเน้นพัฒนาประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ พอมีพอกิน ช่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญควบคู่ไปกับการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีความอยู่ดีกินดี มีสุขครอบคลุมทุกมิติ สร้างสันติสุขบนพื้นที่ปลายด้ามขวาน ตามแนวคิด “7 วาระนราน่าอยู่อย่างยั่งยืน” ประกอบด้วย

  1. นรา…ตามรอยพ่อ “ชีวิตพอเพียง เพื่อสุขเพียงพอ” โดยการสร้างโอกาสในชีวิต ด้วยศาสตร์พระราชา
  2. นรา…สะอาด “สิ่งแวดล้อมดี มีวินัย ใจสะอาด” โดยการพัฒนาให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี อาทิ สร้างวินัย รักษ์ความสะอาด สร้างการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ

  1. นรา…สะดวก “ดูแล ใส่ใจ พร้อมให้บริการ”โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอำนวยความสะดวกทางการค้าชายแดนสู่ระดับสากล
  2. นรา…สบาย “เศรษฐกิจสมดุล อบอุ่นทุกครัวเรือน” โดยการสร้างอาชีพเสริมแก่เศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมการรวมกลุ่ม ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ พัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจการแข่งขัน 4.0

  1. นรา…ปลอดภัย “ทุกแห่งหน คนปลอดภัย”โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชนเมือง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย
  2. นรา…แบ่งปัน “คนนราทุกวัย ร่วมใจแบ่งปัน”โดยการสร้างโอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส สร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสังคมแห่งความเกื้อกูล ส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาสู่แรงงานภาคบริการ
  3. นรา…รักสามัคคี “สามัคคีคือ พลัง” การเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์และความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังค่านิยม 12ประการ

“ทุกมิติของนโยบายการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส สอดคล้องกับ 7 วาระนราน่าอยู่ อย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นก้าวที่สำคัญ ที่จะนำความเจริญก้าวหน้า นำความสุข บนพื้นฐานแห่งความสันติสุขในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างแท้จริง”