กว่าจะเป็น ‘ศ. ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล’ ม.สงขลานครินทร์ 1 ใน 9 นักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงผลงานสูงสุดระดับโลก 6 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2015 – 2020 โดยตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปี ของการทำงานในตำแหน่งอาจารย์ และพาตัวเองไปยังจุดสูงสุดในตำแหน่งทางวิชาการ จากความสามารถที่โดดเด่น จนถูกยอมรับในระดับโลก การันตีด้วยผลงานวิจัย และการกวาดรางวัลต่างๆ มามากมาย

สำหรับความสำเร็จในตำแหน่งอาจารย์นั้น ศ. ดร.สุทธวัฒน์ มีความมุ่งมั่นตั้งแต่เริ่มเข้าทำงานที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าจะต้องไปยืนในจุดสูงสูด นั่นคือ ศาสตราจารย์ ซึ่งปัจจุบัน ศ. ดร.สุทธวัฒน์ ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ระดับ 11 ด้านความสำเร็จในฐานะนักวิจัยคงเห็นได้ชัดจากรางวัลต่างๆ มากมาย อาทิ รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น รางวัลนักวิจัยแห่งชาติ รางวัลศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รางวัลวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจากมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 3 นักวิจัยแกนนำของไทย ประจำปี 2563 จากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จากโครงการวิจัย “การใช้ประโยชน์สูงสุดจากวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์น้ำ เพื่อเป็นส่วนประกอบอาหารฟังก์ชัน / นิวตราซูติคอลและสารเติมแต่งอาหารชนิดใหม่” ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณการสร้างเครือข่ายวิจัยด้านการแพทย์และอาหาร จำนวน 20,000,000 บาท และการได้เป็น 1 ใน 9 นักวิจัย ที่ได้รับการอ้างอิงผลงานสูงสุดระดับโลก (Highly Cited Researcher) 6 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2015 – 2020 เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การจะประสบความสำเร็จท่ามกลางโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างก้าวกระโดด มีคู่แข่งมากมาย จะต้องใช้ความพยายาม ความสามารถ และความมุ่งมั่นตั้งใจ จึงจะสามารถฝ่าฝันไปได้

ศ. ดร.สุทธวัฒน์ กล่าวว่า ตั้งแต่เริ่มต้นการทำงานได้พบเจอกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ มากมาย แต่สิ่งเหล่านี้เป็นแรงขับเคลื่อนที่ทำให้ก้าวไปข้างหน้าได้มากขึ้น ทุกคนล้วนย่อมพบเจอกับอุปสรรคและปัญหาด้วยกันทั้งนั้น แต่จะมีวิธีแก้ไขปัญหานั้นอย่างไร ขึ้นอยู่กับความอดทน สุดท้ายอุปสรรคเหล่านั้นจะเป็นบทเรียนที่ทำให้เราได้รู้จักการแก้ไขปัญหา รู้จักหลีกเลี่ยงปัญหา และจะทำให้เราคุ้นเคยกับปัญหา สามารถปรับตัวเข้ากับปัญหานั้นได้ และจะผ่านไปด้วยดี

“ฝากถึงนักวิจัยรุ่นใหม่จะต้องมีความขยัน อดทน มีเป้าหมายชัดเจน ห้ามท้อถอย เพราะความผิดพลาดไม่ได้หมายความว่าเราล้มเหลว แต่ในทางกลับกันทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ฉะนั้น หากเราทุ่มเท เราก็จะได้ในสิ่งที่เรามุ่งหวังไว้” ศ. ดร.สุทธวัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย