วันนี้ 4 มกราคม 2564 นายวัลลภ ช่วยบำรุง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง เผยว่าจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบาดระลอกใหม่ของประเทศไทย ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นภายในชั่วข้ามคืน จนนำไปสู่การประกาศมาตรการต่างๆ ในพื้นที่เสี่ยงที่พบผู้ติดเชื้อ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมจำกัดวงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD 19)

ทั้งนี้เทศบาลนครตรังได้สั่งการให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง ทั้ง 8 โรงเรียน 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ออกประกาศโรงเรียนเรื่องการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด เช่น ให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้กากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณโรงเรียน , ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อราชการเข้าออกทางเดียว ผ่านจุดคัดกรองของโรงเรียน และสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณโรงเรียน ,กรณีนักเรียนและผู้ปกครองเดินทางไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุด จำนวน 28 จังหวัดในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา ( 30 ธันวาคม 63 – 3 มกราคม 2564) ขอให้แจ้งครูประจำชั้นตามความเป็นจริง และให้ข้อมูลที่ถูกต้องอย่างละเอียด เช่น วันเดินทาง ยานพาหนะการเดินทาง พื้นที่ที่เดินทางไป บุคคลที่เดินทางเป็นต้น, ให้นักเรียนที่เดินทางไปในพื้นที่ดังกล่าว หยุดเรียนเพื่อเฝ้าระวัง เป็นเวลา 14วัน โดยติดตามงานหรือการบ้านจากครูประจำชั้น

นอกจากนี้ยังได้กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสำนักงานเทศบาลและสถานธนานุบาลอีกด้วย โดยจัดให้มีการควบคุมทางเข้า- ออกสำนักงานทางเดียว ,มีจุดคัดกรองอาการป่วย เช่นไอ จามป็นหวัดหอบเหนื่อย ต้องมีเครื่องมือสำหรับทำการวัดอุณหภูมิ ,จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ, พนักงานและผู้มาติดต่อราชการทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100% ลงทะเบียนยืนยันตัวตน OR Code ผ่าน Application ไทยชนะ และหากผู้รับบริการมีอุณหภูมิมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำการดัคกรองประสานมายังกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครตรัง โทร 075214020 เพื่อส่งตัวเข้าสู่กระบวนการตรวจโรคหาเชื้อและรักษาต่อไป