เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายดนัย บาเหมสะอิ ประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา นายธวัชชัย เลิศไกร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา นางทัศนีย์ สมสมาน นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุจังหวัดยะลา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564ในพื้นที่ อ.กรงปินัง จ.ยะลา

โดยเยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564ในพื้นที่ อ.กรงปินังประกอบด้วย จุดตรวจหน้าชุดคุ้มครองตำบลกรงปินัง ต.กรงปินัง จุดตรวจสามแยกบาโงยือรา ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จุดตรวจ อ.รามัน จุดตรวจหน้าสถานีตำรวจภูธรรามัน จุดตรวจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโกตาบารู โดยมี นายอมร ชุ่มช่วย นายอำเภอกรงปินัง และนายสุกิจ พัฒนพงศ์ นายอำเภอรามัน หน่วยกำลังในพื้นที่ทหารพราน ตำรวจ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ.อปพร. อสม. และประชาชนจิตอาสา ร่วมให้การต้อนรับ


รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้กล่าวให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฎิบัติงานและกำชับการปฏิบัติงานให้มีความพร้อมในการดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตร่างกาย และสร้างความตระหนักถึงการใช้รถใช้ถนนให้เกิดความปลอดภัยให้กับประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 รวมทั้งมาตรการ การตรวจคัดกรอง

 

เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ) และการดูแลพื้นที่ป้องกันเหตุร้าย สำหรับข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 จังหวัดยะลา มีการตั้งจุดตรวจร่วม จำนวน20จุด ใน 8 อำเภอ และการตั้งด่านชุมชน รวม 44 จุด ข้อมูลของอุบัติเหตุ 29-30 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา จังหวัดยะลา มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 1 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 1 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต