วันที่19 มกราคม 2562 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการสร้างงาน สร้างอาชีพ วิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2562 ซึ่งวิทยาลัยชุมชน จ.สงขลา ร่วมกับ วิทยาลัย7จังหวัดภาคใต้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงถึงศักยภาพด้านต่างๆตามสาขาที่เรียน พัฒนาทักษะด้านการใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานจริง และประชาสัมพันธ์การศึกษารูปแบบวิทยาลัยชุมชน นอกจากนี้ยังส่งเสริมการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพให้ทุกคนในชุมชนอีกด้วย

 

นายศักระ กปิลกาญจ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การร่วมมือจัดมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ ของมหาวิทยาลัยชุมชนในชายแดนภาคใต้ แสดงให้เห็นถึงพลังทางการศึกษาของชุมชน เพื่อที่จะให้ทุกคนมีโอกาสได้แสดงศักยภาพความสามารถ ด้วยคำขวัญที่ว่า “การศึกษา พัฒนาคน คนพัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติ”

 

ด้านนายนิยม ชูชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา กล่าวด้วยว่า วัตถุประสงค์ในการจัดในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงศักยภาพในด้านต่างๆ ตามสาขาที่เรียน ในระดับอนุปริญญา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การศึกษารูปแบบวิทยาลัยชุมชน ซึ่งเป็นการศึกษา เสริมสร้างโอกาสระดับอุดมศึกษาให้กับคนในชุมชน ให้สังคมได้เป็นที่ประจักษ์ว่า “เมื่อทุกคนมีโอกาส ก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ และไม่มีใครแก่เกินเรียน”