วันนี้ (28 ธ.ค.63) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น ร่วมแถลงผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 “ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมยกการ์ดให้สูง เพื่อเราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกัน” โดย ชายแดนใต้โพล by YRU ร่วมกับราชภัฏโพลล์ โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ได้ทำการเก็บข้อมูล ระหว่างวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านว่า จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 2,154 หน่วยตัวอย่าง ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ 8 ประเด็น พบว่า


ประชาชน มีระดับความกังวลต่อสถานการณ์โรคโควิด-19 ในระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.43
ผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตในสถานการณ์โรคโควิด-19 ของประชาชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ พบว่า โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 43.08


การวางแผนการดำเนินชีวิตในสถานการณ์โรคโควิด-19 ของประชาชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ พบว่า ประชาชนมากกว่าร้อยละ 40 มีวางแผนการดำเนินชีวิตในสถานการณ์โรคโควิด-19 เรื่องการใช้จ่ายที่ต้องประหยัดขึ้น คิดเป็นร้อยละ 41.09
ความกังวลต่อการติดเชื้อโรคระบาดของโควิด-19 ของประชาชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ พบว่า ประชาชน มีระดับความกังวลต่อการติดเชื้อโควิด-19 ในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 40.99
ความเชื่อมั่นต่อมาตรการในการป้องกันการระบาดของโควิด-19 ของภาครัฐ พบว่าประชาชนมากกว่าร้อยละ 50 ค่อนข้างเชื่อมั่นต่อมาตรการในการป้องกันการระบาดของโควิด-19 ของภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 54.64 ความเชื่อมั่นต่อมาตรการในการป้องกันการระบาดของโควิด-19 ของจังหวัด พบว่าประชาชนมากกว่าร้อยละ 50 ค่อนข้างเชื่อมั่นต่อมาตรการในการป้องกันการระบาดของโควิด-19 ของจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 55.99ความพร้อมของประชาชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ในการให้ความร่วมมือในป้องกันการระบาดของโควิด-19 ตามมาตารการที่รัฐบาลกำหนด พบว่า ประชาชน มีระดับความพร้อมในการให้ความร่วมมืออย่างเคร่งครัดในป้องกันการระบาดของโควิด-19 ตามมาตารการที่รัฐบาลกำหนด ในระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.52


การป้องกันตนเองอย่างสม่ำเสมอต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของประชาชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ พบว่า ประชาชนมากกว่าร้อยละ 50 สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่อยู่กับผู้อื่น และหมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล