25 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดแถลงข่าว “ม.อ. ยืนยันปลอดภัย ไม่มีการแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19”

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์

 

ด้าน ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีการเตรียมป้องกันและเตรียมความพร้อม ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลและทางมหาวิทยาลัยได้ยืนยัน มีผู้ติดเชื้อโควิด 2 ราย เป็นบุคลากรของมหาลัย และได้ดำเนินยืนยันว่านักศึกษา150ราย ยังไม่มีผู้ติดเชื้อแต่ ทาง ม.อ.หาดใหญ่ได้กักตัว นักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันตามมาตรการป้องกันโควิด-19อย่างเคร่งครัด พร้อมปิด 11 พื้นที่ ในมอ.หาใหญ่
และมอ.หาดใหญ่ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่ใช่พื้นที่แพร่ระบาด เพราะใช้มิติทางการแพทย์เข้ามาช่วยเหลือในการควบคุมอย่างเคร่งครัด และช่วยเหลือในการควบคุม

IMG_9649