• รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ
  • นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
  • http://election.nakhonsi.go.th/?fbclid=IwAR0Yux5H0H-nhXQW611wGXqGo8vIgpyXl0KIebTHgGWImazB-lrz-nMb0gY