ดร.บูฆอรี ยีหมะ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โพสต์เฟสบุ้คเชิญชวนไปเลือกตั้งอบจ. พร้อมแนบบทความที่น่าสนใจว่า

“ถึงฝนจะตก ฟ้าจะร้องในหลายพื้นที่ของภาคใต้ แต่อบจ. มีความสำคัญ วันนี้อย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะครับ”