การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(นายก อบจ.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง(ส.อบจ.) ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีผู้สมัครชิงนายก อบจ.ตรัง 3 คน ประกอบด้วย นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ หมายเลข 1 จากทีมกิจปวงชน, นายสาธร วงศ์หนองเตย หมายเลข 2 จากทีมตรังพัฒนาเมืองตรัง และหมายเลข 3 นายภูผา ทองนอก จากทีมตรังก้าวใหม่ ต่างเร่งหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายอย่างคึกคัก

โดยการเลือกตั้งครั้งนี้ มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 891 หน่วยเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 492,191 คน แยกเป็นเพศชาย 236,193 คน เพศหญิง 255,998 คน ซึ่งกกต.จังหวัดตรังคาดหวังผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 80%

บ่ายวันที่ 12 ธันวาคม เวบ/เพจ “สงขลาทูเดย์ โดยโฟกัส” ซึ่งเป็นสื่อออนไลน์ในเครือ “หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส” ได้สุ่มสำรวจทัศนคติประชาชนจังหวัดตรังต่อการเลือกตั้ง นายก อบจ. และส.อบจ. ครั้งนี้ โดยดำเนินการส่งแบบสอบถามผ่านเครือข่ายระบบไลน์ พื้นที่อำเภอเมืองตรัง และใกล้เคียง จำนวน 112 คน และได้รับความร่วมมือจาก “สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง” จัดตัวแทนในพื้นที่ทั้ง 10 อำเภอ ออกสุ่มสำรวจ กลุ่มเป้าหมาย 314 คน รวมทั้ง 2 ระบบ จำนวน 426 คน ปรากฎว่า ผู้ตอบแบบสำรวจ 43.3% ตัดสินใจเลือกผู้สมัครผู้สมัคร เบอร์ 1 นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธภัณฑ์, 27.4% เลือกเบอร์ 2 นายสาธร วงศ์หนองเตย, 18.2% ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใคร, 8.3% เลือกเบอร์ 3 นายภูผา ทองนอก และ 2.7% ตั้งใจจะงดออกเสียง

ทั้งนี้ ในส่วนแบบสำรวจที่ส่งผ่านระบบไลน์ ผู้ตอบ 60.8% เพศชาย และ 3.2% เพศหญิง 57.7% มาจากพื้นที่อำเภอเมืองตรังมากที่สุด บอกว่า ตัดสินใจว่าแล้วเลือกผู้สมัครแล้ว และอีก 42.3% ยังไม่ตัดสินใจ

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามว่า ผู้สมัครท่านใดที่ท่านคิดว่า เหมาะสมที่จะเป็นนายก อบจ.ตรัง คนต่อไป ปรากฎว่า 51% บอกว่า ยังไม่ตัดสินใจที่จะเลือกใคร 32.7% เลือกผู้สมัครเบอร์ 2 นายสาธร วงศ์หนองเตย 8.7% ตั้งใจจะงดออกเสียง 5.8% เลือกเบอร์ 1 นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ และ 1.8% เลือกเบอร์ 3 นายภูผา ทองนอก