วันที่ 23-25 กันยายน 2561 ดร. ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต1เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-3 รุ่น 2 ในจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด สพฐ. , การศึกษาเอกชนและ ตชด. จำนวน 300โรงเรียน

การอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยครั้งนี้ เป็นจุดที 2 ในรุ่นที่2 ในจำนวน 750 โรง ของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จะต้องพัฒนาครูผู้สอนเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม

โดยการอบรมรุ่นที่2 จะเน้นให้ครูผู้สอนภาษาไทยนำผลการทดสอบครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 มาวิเคราะห์เพื่อทราบผลและรู้ว่า ตนเองจะต้องปรับปรุงการสอนในเรื่องใด เช่น การสอนการอ่านคำ การสอนการอ่านเรื่อง การสอนการเขียนเรื่อง เป็นต้น

ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามนโยบายของ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ที่จะใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในวิชาอื่นๆให้ได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลต่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือการสอบเข้าทำงาน เด็กและเยาวชนจะได้ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ดี อ่านคล่อง เขียนคล่อง และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นครูผู้สอนให้ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบแจกลูกสะกดคำ การสอนแบบ Active learning และการพัฒนาสมองส่วนหน้า (EF)และเน้นย้ำ ให้ครูสอนอย่างมีเป้าหมาย คือภายในปีการศึกษา2564 จะไม่มีผู้เรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่องในพื้นที่ ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท จ.สงขลา