ม.อ.ปัตตานี สร้างนวัตนกรรมจากยางพาราผลิตหุ่น CPR ช่วยชีวิตผู้หญิงตรวจมะเร็งเต้านมได้สำเร็จเป็นตัวแรกของโลก ใช้ชื่อ “ฟาตีลา” เพื่อผลิตอุปกรณ์ฝึกทำหัตถการให้เพียงพอแก่นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาลรวมถึงแพทย์และพยาบาล และเรียนรู้การช่วยชีวิตผู้หญิงมุสลิมให้ถูกต้อง

ผศ.ดร.บุญธรรม นิธิอุทัย ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาฝึกปฏิบัติต้นแบบเพื่อช่วยชีวิตโดยใช้ยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

พัฒนาหุ่น CPR ช่วยชีวิตผู้หญิงและผู้หญิงมุสลิมที่สามารถตรวจมะเร็งเต้านมในหุ่นตัวเดียวกันที่ผลิตจากยางพาราได้สำเร็จเป็นตัวแรกของโลก มีชื่อว่า ฟาตีลา แปลว่า ดอกไม้ นับเป็นนวัตนกรรมยางพารา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนการช่วยชีวิตสตรีและสตรีมุสลิม ของนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล แพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลซึ่งมีจำเป็นต้องใช้จำนวนมาก

โดยเฉพาะนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี มีอุปกรณ์ฝึกทำหัตถการใช้อย่างเพียงพอ อีกทั้งสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อหุ่นซิลิโคนที่มีราคาแพงจากต่างประเทศแก่ มหาวิทยาลัย รวมถึงโรงพยาบาลต่าง ๆ ได้นับล้านบาท 


สำหรับหุ่น CPR สามารถตรวจมะเร็งเต้านมซึ่งผลิตจากยางพารา มีความยืดหยุ่นเสมือนร่างกายมนุษย์ มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและราคาถูกมากกว่าซิลิโคน 
ได้ร่วมพัฒนาหุ่นต้นแบบจนสำเร็จและมอบให้โรงพยาบาลในจังหวัดปัตตานีทดลองใช้

ขณะนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กำลังดำเนินการสร้างหุ่นต้นแบบ CPR ช่วยชีวิตเด็กในแต่ละช่วงวัยจากยางพารา เพื่อประโยชน์ทางด้านการแพทย์และการพยาบาลของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศอีกด้วย