วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง นางสุภมาส ศรมณี ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำอบจ.ตรัง พล.ต.ต.สันทัด วินสน กรรมการการเลือกตั้ง ประจำอบจ.ตรัง นายสุรชัย คงบางยาง กรรมการการเลือกตั้ง ประจำอบจ.ตรัง และนางสาวอรพิน อาชีวะสุข ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำ จ.ตรัง จัดแถลงข่าวการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (ส.อบจ.) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง


โดยประเด็นในการแถลงข่าวในวันนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งในด้านต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมาย เกิดความบริสุทธิ์ โปร่งใส ยุติธรรม


นางสุภมาส ศรมณี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ตรัง กล่าวว่า หลังกกต.มีประกาศกำหนด ให้มีการเลือกตั้ง ส.อบจ. และ นายก อบจ. ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอบจ.ตรัง ได้ดำเนินการรับสมัคร ส.อบจ. และนายก อบจ.ตรัง ซึ่งจังหวัดตรัง มีจำนวนราษฎรเกิน 500,000 คน แต่ไม่เกิน 1 ล้านคน มี ส.อบจ. ได้ 30 คน และได้มีประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ส.อบจ. จำนวน 69 คน และนายก อบจ,ตรัง จำนวน 3 คน จำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 891 หน่วยเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 492,191 คน แยกเป็นเพศชาย จำนวน 236,193 คน เพศหญิง จำนวน 255,998 คน

ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ตั้งเป้าผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ส่วนความพร้อมด้านอื่นๆ ได้กำหนดไว้หมดแล้ว เช่น การตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเภอและกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง การประชาสัมพันธ์รณรงค์เลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์เลือกตั้ง ค่าตอบแทนบุคลากร ซึ่งเฉพาะวันเลือกตั้งต้องใช้บุคลากรประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 11,583 คน เครื่องมือสื่อสาร และการรายงานผลการเลือกตั้ง อย่างไม่เป็นทางการ


พล.ต.ต.สันทัด วินสน กรรมการการเลือกตั้ง ประจำอบจ.ตรัง กล่าวถึงความพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำหน่วยเลือกตั้ง และการรายงานเหตุวันเลือกตั้ง ว่าได้เตรียมกำลังพล จำนวน 1,090 นาย เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยของการเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ซึ่งเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2563 ที่ผ่านมา มีการประชุมทางไกลผ่านจอภาพผู้บังคับการตำรวจทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อม และให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้น ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 รวมทั้งทางตำรวจภูธรจังหวัดตรัง ได้เตรียมมาตรการเฝ้าระวังอาชญากรรม ช่วงก่อนเลือกตั้ง ไว้ อย่างไรก็ตามช่วงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฯ ยังไม่ได้รับการแจ้งความร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง


นายสุรชัย คงบางยาง กรรมการเลือกตั้งประจำ อบจ.ตรัง กล่าวว่า ที่ผ่านจังหวัดตรัง ได้รับรางวัลผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งอันดับที่ 1 ของภาคใต้ และ อันดับที่ 2 ของประเทศ เพราะมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากถึง 85 % สำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมาถึงนี้ จ.ตรัง มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนกว่าสี่แสนคน ซึ่งทางคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งได้ส่งหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้านแล้ว เพื่อให้เจ้าบ้านได้ตรวจสอบรายชื่อ ถ้าหากพบว่า ตนเองหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตน ไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านเห็นว่ามีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตน โดยไม่ได้อาศัยอยู่จริง ก็ขอให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เพื่อขอเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 นี้ รวมถึงสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งส.อบจ.และนายก อบจ.ตรัง ในครั้งนี้ ที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ เนื่องจาก มีเหตุผลจำเป็นก็ต้องแจ้งเหตุต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เพื่อไม่ให้เสียสิทธิทางการเมืองในอนาคต โดยทำเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง (13 – 19 ธันวาคม 2563) หรือภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง (21 – 27 ธันวาคม 2563) สามารถแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน
“สำหรับขั้นตอนการลงคะแนนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เตรียมบัตรประชาชนหรือ บัตรราชการอื่นๆ ที่มีภาพถ่ายหน้าตรง ไปแสดง ณ คูหาเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง กรณีบัตรบัตรประชาชนหมดอายุ สามารถใช้เลือกตั้งได้ แต่หากบัตรราชการอื่นหมดอายุ ไม่สามารถใช้ได้ การเลือกตั้งครั้งนี้ ประชาชนจะได้รับบัตรเลือกตั้งสองใบ กากบาทได้ใบละหนึ่งหมายเลขเท่านั้น และห้ามเขียนข้อความ หรือ เครื่องหมายอย่างอื่นลงในบัตรเลือกตั้ง มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นบัตรเสีย”
น.ส.อรพิน อาชีวะสุข ผอ.สนง.กกต.ประจำจ.ตรัง กล่าวว่า ได้เตรียมมาตรการป้องกันการกระทำผิด กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น ไว้ 7 แผน ดังนี้ 1. มีชุดเคลื่อนที่เร็ว ซึ่งจะดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2. จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุการณ์กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ซึ่งเปิดรับเรื่องทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ 3. ตั้งศูนย์บริหารการหาเสียงออนไลน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 4. จัดให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกจังหวัด จ.ตรัง มีจำนวนห้าคน 5. มีรางวัลสำหรับผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง 6. จัดตั้งแหล่งข่าว เพื่อสอดส่องการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง จ.ตรัง มีจำนวน 500 คน และ 7. ประชาชนสามารถแจ้ง การกระทำผิดได้ทาง call center 1444 ,แอปพลิเคชันตาสับปะรด และแอปพลิเคชัน Smart vote หากพบเบาะแสการทุจริตหลักฐาน ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่แน่ชัด มีสิทธิได้รับรางวัล 100,000 บาท


นางสุภมาส ศรมณี ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำอบจ.ตรัง กล่าวก่อนปิดการแถลงข่าวว่า ขอความร่วมมือให้สื่อมวลชนร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยเตรียมบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายและเลขบัตรประชาชน รวมถึงการสวมหน้ากากอนามัยเข้าคูหาด้วย