เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรผู้สูง ( อายุ 60 ปีขึ้นไป ) เพิ่มมากขึ้นด้วยในภูมิภาคอาเซียนประเทศไทยมีผู้สูงอายุมากเป็นอันดับ 2 รองจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุของประเทศไทยจากฐานข้อมูล ในระบบรายงานกระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบันพบว่ามีผู้สูงอายุร้อยละ 20.53 ของประชากรทั้งหมด จึง มีการจัด อบรม Health literacy ผู้สูงอายุเพื่อขับเคลื่อนความรู้ด้านสุขภาพภายใต้แนวคิด (เพืองพอ ชะลอชรา ชีวายืนยาว ) และใช้แผนการส่งเสริมสุขภาพดีผ่านชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ

03/12/63 ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ โดยมีนายแพทย์อรรถสิทธิ์ แดงมณี ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่ง โครงการนี้ได้รับความร่วมมือ จากกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ในการพัฒนาระบบสุขภาพ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ จึงให้ความสำคัญตั้งแต่ก่อนวัยผู้สูงอายุ ในการเตรียมความพร้อม เข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ผู้สูงอายุมีคุณภาพดีเน้นมาตรฐาน การส่งเสริมสุขภาพ ให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ พัฒนาระบบบริการผู้สูงอายุ ที่เข้าถึงง่ายไร้รอยต่อ ทั้งบริการสู่ชุมชนรวมทั้งการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพ ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และพัฒนาระบบการดูแลระยะสุดท้าย ที่สำคัญมุ่งเน้นการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ Health literacy ในทุกระดับ

ผู้สูงอายุกลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองได้ หรือกลุ่มติดสังคม เป็นประชากรกลุ่มใหญ่ ที่จะต้องส่งเสริมสุขภาพดี ชะลอความเสื่อมไว้ให้นานที่สุด ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคมและมีหลักประกันรายได้ มีที่อยู่อาศัย ที่มั่นคง เมื่อยังคงเป็นผู้สูงอายุที่มีพลัง Active Aging จึงเกิดโครงการ Health literacy ในกลุ่มผู้สูงอายุในครั้งนี้