กรมทางหลวงชนบท ประชุมร่วมกับประชาชน สร้างถนนในจังหวัดสงขลา

27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้อภูผาเมฆ ชั้น 3 โรงแรม TR ROCK HILL HOTEL ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 4 โครงการสำรวจออกแบบถนนสาย สข.2031 แยก ทล.43 – ทล.407 อำเภอนาหม่อม, หาดใหญ่, เมืองสงขลา
โดยมี นายพงษ์พันธ์ ดาวแสงสว่าง บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จํากัด ผู้จัดโครงการ, นายสายทิศย์ สุขเนียม วิศวกรโครงการ, นายศราวุธ ยิ่งสกุล วิศวกรโยธาชำนาญการ, ดร.วีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญด้านการออกแบบทาง และนางสาวจิราพันธุ์ จงกาญจนพรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
การประชุมครั้งนี้ เพื่อศึกษาและคัดเลือกรูปแบบแนวสายทางที่เหมาะสม, มาตรการในการก่อสร้าง,ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเบื้องต้นและประเด็น ด้านการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินในเรื่องของการเว้นคืนที่ดิน
โดยให้ประชาชนที่เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดในการสร้างถนนในอนาคต