สทนช. จัดประชุมสรุปงาน โครงการศึกษาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาอุทกภัยทะเลสาบสงขลา

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร และบริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี
คอนซัลแตนท์ จำกัด จะจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศ) โครงการศึกษาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาอุทกภัยทะเลสาบสงขลา ในวันุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ห้องกังสดาล ชั้น 3 โรงแรมเอเชี่ยนหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โดยเป็นการประชุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้นำชุมชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ที่สนใจ เพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมของโครงการ และแผนการแก้ไขปัญหาฯ ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ และเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมายในด้านความต้องการ และแสวงหาทางออกเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน พื้นที่เป้าหมายครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา 12อำเภอ จังหวัดพัทลุง 11 อำเภอ และจังหวัดนครศรีธรรมราช 2 อำเภอ
จากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา คณะที่ปรึกษาได้จัดทำร่างแผนหลักและแผนปฏิบัติการ จากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดระยะเวลาโครงการ พบว่า แนวทางการพัฒนาทรัพยากรน้ำ สามารถจำแนกตามประเด็นปัญหา 5 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 ด้านอุทกภัย ด้านที่ 2 ด้านการขาดแคลนน้ำและการรุกตัวของน้ำเค็ม ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพน้ำ ด้านที่ 4 ด้านตะกอนในทะเลสาบสงขลาและสิ่งแวดล้อม และด้านที่ 5 ด้านองค์กรและการบริหารจัดการ ดยกรอบแนวทางการพัฒนาทรัพยากรน้ำนี้ จะถูกจำแนกออกเป็นประเภท ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี จำนวน 6 แผนแม่บท เพื่อจัดทำเป็น “แผนหลัก/แผนปฏิบัติการ” ในการพัฒนาทรัพยากรน้ำในพื้นที่โครงการต่อไป

ท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศ) สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่หน่วยวิจัยและพัฒนาบูรณาการเกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์-โทรสาร 0-5596-2822 โทรศัพท์ 081-887-5541 เว็บไซต์โครงการ http://www.aei.nu.ac.th/Songkhla%20Lake%20Project.htm