26/11/63 ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ ได้จัดการประชุมวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Temple) ตั้งแต่วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 โดย นายแพทย์อรรถสิทธิ์ แดงมณี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อพัฒนาศักยภาพพระภิกษุแกนนำในการขับเคลื่อน “ยุทธศาสตร์พระสงฆ์และผู้นำศาสนากับการพัฒนาสุขภาวะ” และผลักดันวัดส่งเสริมสุขภาพให้เป็นวัดรอบรู้ด้านสุขภาพ ช่วยให้พระสงฆ์ ซึ่งเป็นผู้นำด้านจิตวิญญาณและเป็นผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการดูแลสุขภาพอนามัยของตัวเอง และประชาชนในชุมชน รวมทั้งวัด ได้มีการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ เป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชน ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ เกิดสังคมแห่งความเอื้ออาทร ระหว่างวัดกับชุมชน ทำให้“พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข โดยภายในงานได้มีการมอบโล่ให้กับวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับจังหวัด ระดับเขต และมอบเกียรติบัตรวัดรอบรู้ดีเด่นระดับเขต


โดยผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เป็นภิกษุแกนนำด้านการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา-วัดส่งเสริมให้เป็นวัดรอบรู้ด้านสุขภาพ หรือผู้แทน จากวัดในเขตสุขภาพที่ 12 จำนวน 70 รูป /คน