รมช.มหาดไทยลงพื้นที่ติดตามผลความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
(วันนี้)25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอบจ.กระบี่ ให้การตอนรับนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงพื้นที่ติดตามผลความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ โดยมีนายวสันต์ ไชยทวีวงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ ได้สรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์ฯ


โดยศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ เกิดขึ้นจากการที่จังหวัดกระบี่ และกลุ่มจังหวัดอันดามัน ได้มองเห็นถึงปัญหาและความจำเป็นในการพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว การพัฒนาทักษะบุคลากรให้มีความสามารถในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว หรือผู้ประสบภัยให้ได้มาตรฐานในระดับสากล ในระยะแรก (เฟส 1) ดำเนินการแล้วเสร็จ 100% (งบพัฒนาจังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 20 ล้านบาท) เป็นการจัดตั้ง ตู้อาคารสำนักงานตู้เก็บอุปกรณ์, ตู้โรงอาหาร, ตู้สุขา (ชาย-หญิง),ถังเก็บน้ำสำรอง (1 แสนลิตร) และการก่อสร้างฐานฝึกการดับเพลิงและกู้ภัย จำนวน 2 ฐาน คือ ตู้จำลองปรากฏการณ์ Flash Over และ แท่นจำลองสถานการณ์ของน้ำมันและก๊าซรั่วไหล จำลองการฝึกเพลิงไหม้ จำนวน 10 จุด ระยะที่สอง (เฟส 2) อยู่ระหว่างการดำเนินการ (งบกลุ่มจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 46,244,200 บาท) ติดตั้งตู้อาคารสำนักงานสำหรับเรียนรู้ทางทฤษฎี และตู้ฝึกการใช้งานอุปกรณ์ในการดับเพลิง อุปกรณ์ในการฝึกการดับเพลิงกู้ภัย อุปกรณ์ในการกู้ภัยทางน้ำและการกู้ภัยงานในที่สูง และติดตั้งฐานการฝึกการดับเพลิงและกู้ภัยเพิ่มเติม จำนวน 5 ฐาน และระยะที่สาม (เฟส 3) อยู่ระหว่างเสนอของบประมาณเพื่อพัฒนาต่อเนื่อง เป็นการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับการดับเพลิงเพิ่มเติม จัดหารถดับเพลิงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์สำหรับการดับเพลิงแบบใช้ระบบโฟมดับเพลิงแบบอัดอากาศ และมีการติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์สำหรับการฝึกการกู้ภัยเพิ่มเติม วงเงินงบประมาณ 74,500,000บาท
การพัฒนาโครงการเพื่อจัดตั้งศูนย์ฯ แห่งนี้เป็นความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะเป็นศูนย์ฯ ที่มีความพร้อมและมาตรฐานสากล เพื่อการพัฒนาบุคลากรและอาสาสมัคร เพื่อให้มีความรู้และทักษะการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวหรือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้จังหวัดกระบี่และจังหวัดอันดามันเป็นเมืองท่องเที่ยวปลอดภัยมาตรฐานสากลต่อไป