ผวจ.สงขลา ประชุมประจำประเดือนพ.ย.63
เน้นพัฒนาจังหวัดสงขลาให้ดีขึ้นไปกว่าเดิม

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.
นายจารุวัฒน์ เกี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, นายวรณัฏฐ์ หนูรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา,นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนางสุรีย์พรรณ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายนและมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติแก่อาสาสมัครแรงงานดีเด่น และบัณฑิตแรงงาน ดีเด่น ประจำปี 2563 และมีการแนะนำตัวหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่
1. นายวรณัฏฐ์ หนูรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
2. นายจรัญ จันทร์ปาน ปลัดจังหวัดสงขลา
3. นายสมบูรณ์ นวลเจริญ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา
4. นายอาคม ยุทธนา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา
5. นางสาวสมใจ สาริกพันธ์ ธนารักษ์พื้นที่สงขลา 6 นายปฐพี จิรวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5
7. นายธวัชชัย หนูอินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
8. นายสมเกียรติ สิริชูทรัพย์ ประกันสังคมจังหวัดสงขลา
9. นายสุชน แก้วเกาะสะบ้า ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลา
10. นางสาวสิรินาถ ศิริบรรจง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

และเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมใน
เรื่องการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

รวมถึงระเบียบวาระการประชุม อาทิ
เรื่องข้อราชการที่สำคัญในรอบเดือน
เช่นสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และสถานการณ์และ แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

แนวทางและมาตรการในการดำเนินงานตามห้วงสถานการณ์เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563,สภาวะเศรษฐกิจ จากสำนักงานคลังจังหวัดสงขลา, สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว จากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา, การพยากรณ์อากาศ, จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

เรื่องของกิจกรรมของหน่วยงาน/อำเภอ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
การเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ฯลฯ

รวมถึงขอบคุณความร่วมมือหน่วยงานต่างๆในการจัดงานกาชาดประจำปี 2563 ที่สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี