25/11/63 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ หาดใหญ่ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลาได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager ) เพื่อพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ 25 ถึง 2 ธันวาคม 2563 โดยมีบุคลากรสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 ทั้ง 7 จังหวัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
นายแพทย์อรรถสิทธิ์ แดงมณี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่12 ยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด และได้กล่าวว่า จากสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุในปัจจุบัน ซึ่งทราบกันดีว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2548 และมีการคาดการณ์ว่าในปี 2564 นี้จะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอายุระดับสมบูรณ์ คือมีผู้สูงอายุร้อยละ 20 หรือ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงจัดการประชุมนี้เพื่อให้ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ หรือ Care Manager ที่ถือว่าเป็นกลไกและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวมีบทบาทที่สำคัญหลายประการ ทางด้านการบริหารจัดการระบบ long term care การจัดบริการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงโดยเชื่อมโยงกับทีมสหวิชาชีพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Caregiver และอาสาสมัครบริบาล เชื่อมประสานการทำงานอย่างมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดระบบการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงโดยชุมชน เพื่อชุมชนตามบริบทของพื้นที่