ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เป็นประธานการ ประชุมวิชาการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ครั้งที่ 23 ประจำปี 2563 จังหวัดปัตตานี ระบบบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ “New Normal Medical Services” โดยมี ผู้อำนวยการและบุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 63

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้ มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ร่วมบริจาคเงินให้โรงพยาบาลฯและมูลนิธิฯ จำนวน 41 ราย และ มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่ผลงานโรงพยาบาลดีเด่นและบุคลากรดีเด่น จำนวน 47 ราย โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้กล่าวว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทั้ง 21 แห่งทั่วประเทศ ได้ก่อกำเนิดจากความศรัทธาและความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทยทั่วราชอาณาจักร ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ที่มีพระประสงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ได้รับการดูแลเอาใจใส่ ด้านการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเสมอหน้ากัน จนในปัจจุบันนี้ ก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 5 ซึ่งที่ผ่านมา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแห่งได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในหลายด้าน
ทั้งนี้ การประชุมวิชาการ การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ครั้ง ที่ 23 ประจำปี 2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2563 โดยมีกิจกรรม การเสวนา และศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนาการแพทย์วิถีใหม่ “New Normal Medical Services” ในพื้นที่ จ.ปัตตานีอีกด้วย