นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จากแนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ในปีงบประมาณ 2564 กรมส่งเสริมการเกษตรมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ Young Smart Farmer มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการเกษตร ของชุมชน สนับสนุนให้เป็นผู้นำด้านการเกษตรของชุมชน พร้อมทั้งเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนภาคเกษตรเข้าสู่การเกษตรสมัยใหม่ ซึ่งในขณะนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรกำลังดำเนินการประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครเกษตรกรที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ประจำปี 2564 โดยเกษตรกรต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. อายุระหว่าง 17 – 45 ปี และเริ่มต้นทำการเกษตร
2. มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำการเกษตรต้องการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตเอง
สมัครใจเข้าร่วมโครงการ และต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาโครงการ
3. ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร
เกษตรกรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถนำหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด สำเนาทะเบียนเกษตรกรหน้าที่ปรากฏชื่อ และสกุลของตนเอง หรือใบรับรองทะเบียนเกษตรกร จำนวน 1 ชุด (ติดต่อรับได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ) พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ และรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป โดยสามารถสมัครได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ทั้งนี้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาศักยภาพในการวิเคราะห์ตนเอง ความรู้พื้นฐานด้านการเกษตร การจัดทำแผนการผลิต แผนธุรกิจ อย่างง่าย เพื่อเตรียมความพร้อมให้เป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร และเชื่อมโยงเครือข่าย Young Smart Farmer ในระดับพื้นที่
นายสุพิท ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในทุกๆ ปี สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา จะดำเนินการอบรมเพิ่มศักยภาพ พัฒนาต่อยอดเกษตรกรที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้เป็น Young Smart Farmer จาก 14 จังหวัดภาคใต้ ในด้านการบริหารจัดการกิจกรรมการเกษตรในเชิงธุรกิจเกษตร การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรมาปรับใช้ในพื้นที่ เพื่อพัฒนาเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ หรือพัฒนาไปสู่ Young Smart Farmer ต้นแบบ นั่นเอง พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายกับศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านองค์ความรู้ นวัตกรรมและการตลาด ให้ขยายผลไปสู่เกษตรกรรายอื่นๆ หรือกลุ่มแปลงใหญ่ให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง และร่วมกันพัฒนาการเกษตรของชุมชนต่อไป
ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.sdoae.doae.go.th/document64/ใบสมัครYSF64.pdf และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด หรือสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน