สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร นิทรรศการผลงานทางวิชาการของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

วันนี้ (14 ม.ค. 62) เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานทางวิชาการของคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยมี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ คณบดี ผู้บริหารคณะทรัพยากรธรรมชาติ หัวหน้าสถานีคลองหอยโข่ง หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติเฝ้า ฯ รับเสด็จ

สำหรับศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก ตั้งอยู่ ณ สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง หมู่ที่ 5 ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ระยะทางห่างจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ประมาณ 32 กิโลเมตร เป็นสถานีวิจัยที่จัดตั้งขึ้นมาเป็นลำดับที่ 4 ของ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากประเทศออสเตรเลีย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 ภายใต้ชื่อ “โครงการพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ” และเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนาพื้นที่คลองหอยโข่ง ในนามของโครงการตามพระราชดำริคลองจำไหร – หอยโข่ง


โอกาสนี้เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ถวายรายงานถึงผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก ซึ่งมีภารกิจการผสมพันธุ์แบล็คเบงกอลพระราชทาน แพะเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก ที่มีการเลี้ยงอย่างแพร่หลายในภาคใต้ของประเทศไทย โดยเฉพาะในชนบทของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของแพะต่อภูมิภาคนี้ของประเทศ จึงได้ให้ความสนใจและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาแพะมาโดยตลอด


จากนั้นพระราชทานแพะแก่หัวหน้ากลุ่มเลี้ยงแพะอำเภอละงูและคณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 2 ราย ทรงปล่อยฝูงแพะพระราชทานพันธุ์แบล็คเบงกอล ลง แปลงจำนวน 15 ตัว จากนั้นทรงวาดรูปแพะและเสด็จขึ้นบนโรงเรือนเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล และพันธุ์ชามี่พระราชทานทอดพระเนตรกิจกรรมการเลี้ยงแพะพันธุ์ชามี่ก่อนเสด็จไปยังด้านหน้าโรงเรือนเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล และพันธุ์ชามี่พระราชทานทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่คณะทรัพยากรธรรมชาติก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จ ฯ ไปยังโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ศิริลักษณ์ แคล้าคลาด /ข่าว
ประชา โชคผ่อง /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา