ดัน พริกไทยปะเหลียน เป็นสินค้า GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
…..
ผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล และอนุญาตการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้า “พริกไทยปะเหลียน” ครั้งที่ 2/2563
(13 พ.ย.) นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล และอนุญาตการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้า “พริกไทยปะเหลียน” ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

จังหวัดตรัง โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดประชุมรับรองการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้า “พริกไทยตรัง” ซึ่งในการประชุมเพื่อพิจารณารับรองคำขอขึ้นทะเบียน คู่มือปฏิบัติการตรวจสอบสินค้า ผลการจำแนกความแตกต่างของสายพันธุ์พริกไทยที่เพาะปลูกในพื้นที่จังหวัดตรังด้วยเทคนิคดีเอ็นเอบาร์โค้ด (DNA barcoding) รวมทั้งรูปแบบตราสินค้าสำหรับผู้ขอใช้ตราสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ของสินค้า “พริกไทยตรัง” ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประชุมรับรองข้อมูลแล้ว จังหวัดตรังจะส่งรายละเอียดคำขอขึ้นทะเบียนสินค้า “พริกไทยตรัง” ไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ต่อไป