ผู้ประกาศ โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานจังหวัดพัทลุง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนชาวพัทลุง ขณะที่นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ยืนยันสนามบินเกิดขึ้นแน่นอน 100 เปอร์เซ็นต์
เทป ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดพัทลุงว่า วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมศิวา รอยัล จังหวัดพัทลุง กรมท่าอากาศยาน ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ) ของโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในกรก่อสร้างท่าอากาศยานพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยมี นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดการประชุม นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยานด้านโครงสร้างพื้นฐานกล่าวรายงาน และนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วน
ในการประชุมปฐมนิเทศโครงการ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ได้แก่ วัตถุประสงค์ ขอบเขตแนวทางการดำเนินงาน แผนการดำเนินงานศึกษาของโครงการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมนำมากำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกันการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานพัทลุงจะมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (ครั้งนี้) การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 จะจัดขึ้นประมาณเดือนมกราคม 2564 การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นประมาณเดือนมีนาคม 2564 และการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ จะจัดขึ้นประมาณเดือนพฤษภาคม ปี 2564 ทั้งนี้จังหวัดพัทลุงเป็นที่ท่องเที่ยวเมืองรอง ที่มีอัตราการเจริญเติบโตของนักท่องเที่ยว สูงที่สุดระดับต้น ๆ ของประเทศ โดยมีที่ท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่ง เช่น อุทยานนกน้ำทะเลน้อย เขาอกทะลุ สะพาน เฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา จึงมีความเป็นได้ในการก่อสร้างสนามบินต่อไปในอนาคต
โดยกรมท่าอากาศยาน เป็นหน่วยงานที่มีภารกิเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาโครงข่ายและส่งเสริมกิจการท่าอากาศยานและวิเคราะห์ความจำเป็นและความเป็นไปได้ในการมีท่าอากาศยานแห่งใหม่ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ดังนั้น จึงจัดให้มีโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานพัทลุง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาท่าอากาศยานพัทลุง ผลการศึกษาด้านวิศวกรรม ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อมของการพัฒนาท่าอากาศยาน พื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการก่อสร้าง


ขณะที่นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่าการก่อสร้างสนามบินในจังหวัดพัทลุง นั้นเกิดขึ้นแน่นอน 100 เปอร์เซ็นต์ หลังจากผลการศึกษาหลายด้านๆออกมา ซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ให้ประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงมีสนามบิน เพื่อความสะดวกในการเดินทาง เพื่อความสะดวกภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวที่เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง สำหรับที่ดินในการก่อสร้างบินนั้นคาดว่าเป็นที่ดินของรัฐบริเวณริมทะเลสาบ อำเภอเมืองพัทลุง เนื้อที่ประมาณ 1000 กว่าไร่สามารถทำรันเวย์ได้ 2 รันเวย์ ซึ่งสามารถทำได้ทันที่

ณรงค์ศักดิ์ บุญน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดพัทลุง