มทร.ศรีวิชัย  ชวนชุมชนเทศบาลนครสงขลา

แลกเปลี่ยนปัญหา ร่วมวางแผนพัฒนาระบบจราจรอัจฉริยะ  

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มทร.ศรีวิชัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  ชวนประชาชนแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาการจราจรและขนส่ง  เทียบเชิญผู้เชี่ยวชาญ ร่วมรับฟังและบรรยาย หวังร่วมวางแผนเสนอแนวทางแก้ไข  ปูทางสู่การพัฒนาระบบจราจรอัจฉริยะ  ในเขตเทศบาลนครสงขลา  

10 พ.ย. 63 ณ  ห้องประชุมศรีวิศว อาคารศรีวิศววิทยาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็นชุมชนด้านการพัฒนาระบบจราจรอัจฉริยะ  โดยมี  ผศ.ดร.ชลัท ทิพากรเกียรติ หัวหน้าโครงการฯ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมหลัก พร้อมด้วย  ดร.นรบดี สาละธรรม วิศวกร และที่ปรึกษา  นางธีราธัญญ์ วราภัคทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เขต 12 สงขลา ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเป็นวิทยากร และตัวแทนจาก 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดหัวป้อม  ชุมชนวชิรา ชุมชนย่านเมืองเก่า ชุมชนวัดชัยมงคล และชุมชนวัดไทรงามจำนวน 30 คน  เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ผศ.ดร. ชลัท  ทิพากรเกียรติ  เปิดเผยว่า กิจกรรมในครั้งนี้เป็นงานวิจัยของโครงการจราจรอัจฉริยะสำหรับเมืองสงขลาน่าอยู่ ซึ่งเป็นโครงการย่อยที่ 3 ของโครงการการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เมือง และโครงสร้างพื้นฐานรองรับยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะของเทศบาลนครสงขลา  ซึ่งมีเป้าหมาย สำคัญคือการสร้างผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ปัญหาของพื้นที่ ให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์พื้นที่ชุมชน                   เขตเทศบาลนครสงขลา ในการหาแนวทางแก้ปัญหาทั้งด้านการจราจร ความปลอดภัยทางถนน                   และการขนส่งสาธารณะ รวมทั้งสร้างความร่วมมือหน่วยงานราชการประชาชนในพื้นที่ด้านวิชาการด้วย

ด้าน นางจิตราภรณ์  อัมโร  ตัวแทนประชาชนจากชุมชมวัดชัยมงคลเปิดใจว่า ชุมชนมีปัญหาเรื่องที่จอดรถเป็นอันดับแรก  เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องจอดรถบริเวณหน้าบ้านของตนเอง  ซึ่งถนนค่อนข้างแคบทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ  ส่งผลไปถึงปัญหารถติดในบางครั้ง  ส่วนหนึ่งนอกเหนือจากลักษณะทางกายภาพคือเรื่องของพฤติกรรมผู้ใช้รถใช้ถนนที่ค่อนข้างขาดความมีน้ำใจ  ซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งที่ได้สะท้อนออกไปในกิจกรรมที่ทางโครงการจัดขึ้นแล้ว  และได้ร่วมกันกันเสนอแนวทางการแก้ไขออกมาหลายวิธี                ตนมองว่าสามารถทำได้  แต่สิ่งสำคัญคือต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชน  และจากทุกภาคส่วนด้วย

ส่วน  นางรัชนี  เพลิงน้อย  ตัวแทนประชาชนจากชุมชนย่านเมืองเก่า  ปิดท้ายว่า  กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการในครั้งนี้  เป็นเหมือนเวทีที่ให้ชาวบ้านได้อออกมาพูดระบายปัญหาต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในชีวิตประจำวันของเรา เหมือนเป็นการมอบความรู้ให้แก่ภาควิชาการเพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์เพื่อดำเนินงานต่อไป  และสิ่งที่ชุมชนของเรานั้นได้กลับมาคือรู้ว่าควรแก้ไข และควรปรับปรุงชุมชนของเราในด้านการจราจรให้ดีขึ้นได้อย่างไร เนื่องจากชุมชนย่านเมืองเก่านั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสงขลา  การได้มีส่วนร่วมระดมความคิดเห็นจึงนับเป็นสิ่งสำคัญที่จะต่อยอดไปสู่การพัฒนาให้สงขลาเป็นจังหวัดที่มีภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ดี  และสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวได้ยิ่งขึ้น