เปิดนโยบาย 2 ทีมใหญ่ “ตรังพัฒนาเมืองตรัง” และ “กิจปวงชน” ช่วงชิงเก้าอี้นายก อบจ.ตรัง
หลังจากการลงสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งจังหวัดตรัง มีผู้สมัครด้วยกัน 3 ทีม คือ ทีมกิจปวงชน โดยมีนายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ หมายเลข 1 ทีมตรังพัฒนาเมืองตรัง นำโดย นายสาธร วงศ์หนองเตย หมายเลข 2 และ กลุ่มตรังก้าวใหม่ โดยนายภูผา ทองนอก หมายเลข 3 ซึ่งทีมกิจปวงชนได้ลงสมัครเป็นทีมแรก ในวันที่ 2 พ.ย.แต่ยังไม่มีการประกาศนโยบายออกมาแต่อย่างใด เพียงแต่ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว “ว่าสานต่อนั้นจะทำในเรื่องของท่องเที่ยว และเศรษฐกิจปากท้องของชาวบ้านว่าจะทำอย่างไรให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น” ภายใต้สโลแกน สานงานต่อ ก่องานใหม่
ในขณะที่ทีมตรังพัฒนาเมืองตรัง นำโดยนายสาธร วงศ์หนองเตย เดินทางมาลงสมัครในวันที่ 5 พ.ย. 63 หลังจากสมัครเสร็จสิ้นได้เปิดนโยบาย 12 ข้อ พร้อมสโลแกนเปลี่ยนตรังให้ดังและดีกว่าเดิม 1. ตรังเมืองแห่งการมีส่วนร่วมโปร่งใสและตรวจสอบได้ เนื่องด้วยอบจ.ตรังมีเงินสะสมและเงินฝากจำนวนมาก การใช้จ่ายจะต้องมียุทธศาสตร์ในการใช้งบประมาณอย่างชัดเจนโดยการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เอกชน ภาครัฐ ในการดำเนินนโยบายและการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต
2. ตรังสมาร์ซิตี้ (Smart city อบจ.ดิจิตอล) ให้เทคโนโลยีขับเคลื่อนพัฒนาเมืองในทุกมิติ เพื่อยกระดับคุณภาพของคนตรัง
3. ตรัง เมืองดัง เมืองดีที่ต้องไป โดยการประสานงานกับองค์กรปกครองท้องถิ่นสนับสนุนให้มี landmark ขนาดใหญ่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ทุกมุมเมือง มีความหลากหลายสนับสนุนเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม บริเวณสถานที่ทางโบราณคดี ให้มีความเชื่อมโยงโดยมีโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงอย่างทั่วถึง สะดวกในการเดินทาง เที่ยวครบจบในวันเดียว ทั้งฝั่งเขา ฝั่งนา ฝั่งทะเล
4. ตรังเมืองศิลปะวัฒนธรรม อาหารดี กีฬาเด่น โดยใช้จุดเด่นด้านอาหารและธรรมชาติส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ที่ทำตลาดโดยอบจ. ทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริม ผ่านประเพณี เอกลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อคงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นที่โดดเด่น “มาแต่ตรังไม่หนังก็โนราห์” และจุดเด่นด้านอาหาร ให้เที่ยวได้ตลอดปีส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬา ลีกเยาวชนในจังหวัด แข่งระดับภาค เชื่อมสมาคมกีฬาเช่น มวยไทย ฟุตบอล
5. ตรังเมืองการศึกษา สนับสนุนให้มีการศึกษาเพื่อให้มีการจัดตั้ง “โรงเรียนต้นแบบ” ของอบจ. 1อำเภอ 1 โรงเรียน อบจ.
6. ตรังเมืองสะดวกสบาย โดยปรับคุณภาพการบริการของรถโดยสารสาธารณะของอบจ. ให้มีความตรงต่อเวลารวมทั้งศึกษาการเพิ่มเส้นทางบริการที่จำเป็น ส่งเสริมให้มีการใช้บริการรถโดยสารเอกลักษณ์ตรังเช่น รถตุ๊กตุ๊ก ให้คงอยู่คู่ตรัง
7. ตรังเมืองยางพารา ส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดนำยางพาราแปรรูปโดยอบจ.เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นนำร่องที่ใช้ผลิตภัณฑ์ยางพารา เช่นเสาหลักนำทาง และอุปกรณ์ที่ทำด้วยยางพารา บนถนนของอบจ.ตรัง และสนับสนุนให้องค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นดำเนินการ ร่วมมือกับภาคประชาชนส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าที่ต่อเนื่องจากยางพาราและต้นยางพารา
8. ตรังเมือง 46 บ้านนา โดยส่งเสริมอาชีพทำนาเพื่อสงวนพื้นที่ทำนาไว้คู่ตรัง ให้มีกิจกรรมเชิงท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดปีเช่นพื้นที่นาหมื่นศรีและอื่นๆ ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถให้ชาวนาหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจำหน่ายข้าวตรงต่อผู้บริโภคโดยใช้เทคโนโลยีออนไลน์อย่างแท้จริง
9. ตรังเมืองคุณภาพชีวิต โดยการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายอสม.ร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งด้านการเฝ้าระวังโรค รวมทั้งสนับสนุนเครือข่ายการบรรเทาสาธารณภัยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ สนับสนุนการกีฬาของตรังเป็นพื้นฐานคุณภาพชีวิต และสนับสนุนให้ใช้พื้นที่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ของอบจ.ตรังเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดูแลสุขภาพของประชาชน
10. ตรังเมืองชุมชนกรุณา ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่าย จิตอาสาทำความดี ดูแลสังคมร่วมกับเครือข่ายของทุกศาสนา
11. ตรังเมืองสะอาด เพิ่มระบบการจัดการขยะให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น แทนที่การฝังกลบแบบเดิมเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในเมืองตรังให้น่าอยู่
12. ตรังเมืองทรัพยากรสมดุลยั่งยืน จังหวัดตรังมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์หลากหลายทั้งเขา ป่า นา เล จึงควรสนับสนุน ส่งเสริม การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและทำให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยการสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน
ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 10 พ.ย. เฟสบุ๊กแฟนเพจ บุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ – ทีมกิจปวงชน ได้ประกาศ 8 นโยบายของทีมกิจปวงชน เพื่อชวงชิงคะแนนเสียงจากประชาชน ประกอบด้วย 1 ท้องถิ่นตรัง (อบจ. เทศบาล อบต.) เดินไปด้วยกันไปได้ไกล พร้อมเป็นตรังเซ็นเตอร์ ศูนย์กลางการประสานงาน และ ความช่วยเหลือ อปท.ภายในจังหวัดตรัง ทุกรูปแบบ เพื่อพัฒนาทุกพื้นที่ไปพร้อมกัน
2 เชื่อมตรัง เชื่อมใต้ เชื่อมโลก เตรียมรับสนามบินนานาชาติ เชื่อมตรังด้วยโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงรถโดยสารอบจ. บริการรถบัสปรับอากาศจากสนามบินเข้าเมืองตรัง ทำให้ท่าเรือทุ่งคลองสนเชื่อมอันดามัน ที่สำคัญท่าเรือนาเกลือต้องเชื่อมโลก
3 พิชิตภาระกิจการเปิดเมืองตรังด้วยการท่องเที่ยว วัฒนธรรม ทำนุบำรุงศาสนา เปิดเมืองท่า โชว์เมืองเก่า ไม่ลืมรากเหง้า เราคนตรัง
4 สายด่วนบรรเทาสาธารณภัย ติดตั้งระบบความปลอดภัย และเตือนภัยครอบครุมทั้งจังหวัด
5 ส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ เปลี่ยนชีวิต สร้างอาชีพ สงเสริมการปลูกพืชสร้างรายได้ ใส่ใจเรื่องยางพารา ปาล์มน้ำมัน ประมง กลุ่มสหกรณ์ สนับสนุนเกษตรกรยุคใหม่ และวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง
6 คนตรังต้องมีชีวิตที่ดี มีมาตรฐาน คุณภาพชีวิตที่ดี เริ่มต้นตั้งแต่เด็กจนถึงวัยชรา ตรังต้องเท่าเทียม และเสอภาค ไม่มีข้อจำกัดสำหรับความพิการทางร่างกาย และถูกตีกรอบด้วยเพศ
7 อบจ.ใจกว้าง พร้อมสร้างสาธารณสุขที่ดีทุกพื้นที่ สนับสนุนกีฬา จัดตั้งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดการขยะ สานต่อโครงการเฝ้าระวังสุขภาพกาย เพิ่มเติมเรื่องสุขภาพจิต อบจ.ต้องพร้อมรับโอน รพ.สต. ใส่ใจ อสม.
8 อัพเกรดตรัง พัฒนาอย่างจริงจังด้วยเทคโนโลยี ฟังคนรุ่นใหม่ สร้างเมืองที่ทันสมัย สร้างช่องทางกระจายสินค้าพื้นบ้านให้ก้าวไกล ผ่านการใช้เทคโนโลยี
ในขณะที่ฝั่งของกลุ่มตรังก้าวใหม่ ผู้สมัครหมายเลข3 ยังไม่มีการประกาศนโยบายออกมาแต่อย่างใด