“เจือ ราชสีห์”ประชุมเร่งเปิดสนามบินเบตง

วันที่ 11พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ที่ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม
นายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม(นายถาวร เสียนเนียม ) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดการเปิดใช้งานท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา โดยมี นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ผู้แทนสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมการประชุม….

โดยในที่ประชุมได้มีการสรุปสาระสำคัญ คือเรื่องการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภททัศนวิสัย ของระบบไฟนำร่อนลงด้วยสายตาแบบระบบ PAPI ของกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ซึ่งอยู่ระหว่างสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) พิจารณาตรวจสอบคู่มือเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ สำหรับการดำเนินการออกใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ กพท. ได้ตรวจสอบเอกสารแล้ว เมื่อวันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 และจะแจ้งผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการให้ ทย. ทราบภายในระยะเวลา 3 สัปดาห์ (วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563) ซึ่ง ทย. จะส่งข้อมูลการเตรียมความพร้อมบุคลากรและการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความพร้อมรองรับการเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตงให้ กพท. เพื่อประกอบการพิจารณา และจะประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลเบตงในกรณีที่จะกำหนดให้พื้นที่ตำบลเบตงเป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ….

ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของ กพท. ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยสากลขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)