กกต.ประจำอบจ.ตรัง ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งส.อบจ.และนายกอบจ.ตรัง ครั้งที่ 4
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เมื่อเวลา 13.30 น. นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ในฐานะประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ชั้น 2 โดยมีวาระเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ดังนี้
1. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจำอำเภอ ซึ่งนายอำเภอ จำนวน 10 อำเภอได้ส่งรายชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นอนุกรรมการการเลือกตั้งประจำอำเภอเรียบร้อยแล้ว
2. การแต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่น ซึ่งนายทะเบียนอำเภอและ นายทะเบียนท้องถิ่นได้ส่งรายชื่อข้าราชการเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่น เรียบร้อยแล้ว
3. การกำหนดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังและนายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดตรัง ซึ่งหลังจากนี้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง แจ้งนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น จัดทำร่างประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ./3/1 เสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เพื่อพิจารณากำหนดหน่วยเลือกตั้งที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้ง และให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง กำหนดหน่วยเลือกตั้งตามมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าวัน (24 พฤศจิกายน 2563)